“ช่างภาพ” จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของ “ภาพ” -Arnold Newman

alnold2