โครงการประกวดภาพถ่าย “กรุงเทพ เมืองแห่งน้ำใจ”

0

ขอเชิญเยาวชนที่สนใจ ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการ “กรุงเทพ เมืองแห่งน้ำใจ (Bangkok city of Kindness)”

มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือ ปวช. ร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการประกวดภาพถ่าย “กรุงเทพ เมืองแห่งน้ำใจ (Bangkok city of Kindness)” เพื่อสนองพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เรื่อง “รู้ รัก สามัคคี” ส่งเสริมอุดมการณ์ เรื่อง “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน และเพื่อเป็นการเพื่อเสริมสร้างค่านิยมเรื่อง “ความมีน้ำใจ” ให้แก่เยาวชน และเพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานและรักษาค่านิยมอันดีงามของกรุงเทพมหานครผ่านทางภาพถ่ายต่อไป

ทั้งนี้เยาวชนที่สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 โดยดาวน์โหลดใบสมัครผ่านช่องทาง www.tv5.co.th และ www.prbangkok.com ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลทุนการศึกษา โล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร ตามลำดับ

แต่ละท่านมีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเพียง 1 ภาพ คือภาพแรกที่ส่งมาถึงคณะกรรมการเท่านั้น ถ้าท่านส่งภาพเพิ่มเติมภาพใหม่จะถูกตัดสิทธิ์ ดังนั้นจึงควรพิจารณาให้แน่ใจว่าภาพที่จะส่งเป็นภาพที่ดีที่สุดของท่าน

กติกาในการส่งภาพเข้าประกวด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือระดับปวช.

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดในหัวข้อ “กรุงเทพ เมืองแห่งน้ำใจ” จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายในจังหวัดกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยผู้ส่งประกวดสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้เพียงคนละ 1 ภาพ

2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคอิสระไม่จำกัดรูปแบบ แต่ต้องไม่ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง

3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพขนาด 20 x 24 นิ้ว เท่านั้น โดยจะเป็นภาพแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ และเว้นช่องว่างจากขอบภาพด้านล่าง 2 นิ้ว สำหรับใส่ข้อมูลผู้ส่งภาพเข้าประกวด

ทั้งนี้ ความละเอียดของไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวดนั้น ต้องไม่ต่ำกว่า 300 dpi มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์

(รายละเอียดตาม Template)

4. ในการส่งภาพเข้าประกวด ผู้ส่งประกวดจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครส่งภาพเข้าประกวดให้เรียบร้อย หากผู้สมัครกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ทางคณะกรรมการฯ ขอตัดสิทธิ์ในการพิจารณา

5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากตรวจพบว่านำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้าง ทางคณะกรรมการฯ ขอตัดสิทธิ์ในการพิจารณา

6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดทั้งในและนอกประเทศ หรือไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ในสื่อใดๆ มาก่อน และภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้คณะกรรมการฯ จะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง

7. ภาพประกวดที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 50 ภาพ จะเป็นกรรมสิทธิ์ของโครงการ ‘กรุงเทพ เมืองแห่งน้ำใจ’ ทั้งนี้ คณะกรรมการโครงการฯ มีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพถ่าย โดยจะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้

รางวัล

1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล

 • ทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
 • พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

2. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล

 • ทุนการศึกษาจำนวน 6,000 บาท
 • พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

3. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จำนวน 1 รางวัล

 • ทุนการศึกษาจำนวน 4,000 บาท
 • พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

4. รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล

 • ทุนการศึกษาจำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ทั้งนี้ภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1-50 นั้นคณะกรรมการจะดำเนินการอัดขยายภาพให้และนำไปจัดแสดงที่หอศิลป์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2560 – 10 กันยายน 2560 กับทั้งจะมอบภาพดังกล่าวให้กับเจ้าของภาพเป็นที่ระลึกหลังจากสิ้นสุดระยะการแสดงภาพถ่าย

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

ผู้ที่สนใจสามารถส่งภาพเข้าประกวดผ่านทางอีเมล์  [email protected]  เท่านั้น โดยเขียนหัวข้อเรื่องของอีเมล์ว่า ‘โครงการประกวดภาพถ่าย “กรุงเทพ เมืองแห่งน้ำใจ” : ชื่อ-นามสกุลของผู้ส่ง’ ทั้งนี้ ไฟล์ที่ต้องแนบมาในอีเมล์ ประกอบไปด้วย

1. ไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวด โดยตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อของผู้ส่งภาพเข้าประกวด

2. แบบฟอร์มใบสมัครส่งภาพเข้าประกวด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • เบอร์โทรศัพท์ 081-830-4870 หรือ 095-423-9236
 • Email : [email protected] 
 • facebook : โครงการประกวดภาพถ่าย กรุงเทพ เมืองแห่งน้ำใจ

ตัวอย่างการใช้ Template ในการส่งภาพเข้าประกวด