ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “กรุงเทพฯ สังคมพหุวัฒนธรรม”

0

ขอเชิญชวนร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ “กรุงเทพฯ สังคมพหุวัฒนธรรม” กองวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมของชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ “กรุงเทพฯ สังคมพหุวัฒนธรรม”

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
๑. การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “กรุงเทพฯ สังคมพหุวัฒนธรรม” ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงความงดงามของชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของ “คนกรุงเทพฯ” โดยการสะท้อนผ่านมุมมองของ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ อันประกอบไปด้วย ๖ สาขา ดังนี้

(๑) สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา
(๒) สาขาศิลปะการแสดง
(๓) สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล
(๔) สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
(๕) สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม
(๖) สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว

โดยกิจกรรมดังกล่าวต้องเกิดขึ้นภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ไม่จำกัดปีที่ถ่าย

๒. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องจัดส่งข้อมูลประกอบภาพ ดังนี้

(๑) ชื่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(๒) สถานที่ประกอบกิจกรรมทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(๓) ชื่อที่อยู่เจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหรือผู้สืบทอด
(๔) ประวัติความเป็นมาของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(๕) วัน เวลา ที่บันทึกภาพ

๓. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถใช้ภาพถ่ายจากกล้องฟิล์ม หรือกล้องดิจิทัล (Digital) สร้างสรรค์โดยการใช้เทคนิคอิสระไม่จำกัดรูปแบบ แต่ต้องไม่ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง
๔. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสีอัดขนาด ๑๒ x ๑๘ นิ้วเท่านั้น ติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ด หรือกระดาษแข็งสีเทา เว้นจากขอบภาพโดยรอบ ๑ นิ้ว ทุกภาพจะต้องส่งแผ่นซีดีที่บันทึกไฟล์ภาพเป็นไฟล์นามสกุล JPG แนบไฟล์ Digital File ที่มีคุณสมบัติที่สามารถนำไปอัดขยายภาพเพิ่มได้ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ dpi มาพร้อมกับภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์
๕. ด้านหลังภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดผู้ส่งประกวดจะต้องติดแบบฟอร์มใบสมัครส่งภาพเข้าประกวด พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ และติดรูปถ่ายผู้สมัคร ขนาด ๑.๕ นิ้ว ลงบนใบสมัครให้เรียบร้อย สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่

  • กองวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ทำการชั่วคราว ชั้น ๓ อาคารที่ทำการ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) ถนนมิตรไมตรี แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๔๖ ๖๑๔๔ หรือ ๐ ๒๒๔๗ ๒๓๓๓
  • หรือ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มได้ที่ www.bangkok.go.th/culture/ หรือ www.facebook.com/culturebma/ โดยจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม (ตัวบรรจง)

๖. ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่เกิน ๕ ภาพต่อหนึ่งท่าน
๗. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
๘. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประกวด ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
๙. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่มีการอุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
๑๐. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวด
๑๑. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร
๑๒. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และกติกาได้ตามความเหมาะสม
๑๓. ไม่เสียค่าสมัคร

รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ทำการสำรวจระหว่างปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑
ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์นี้ http://gg.gg/94eh8

กำหนดระยะเวลา

  • ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
  • ประกาศผล วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

รางวัลการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล
  • รางวัลชมเชย เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๓,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๐ รางวัล

คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน เป็นผู้เชี่ยวชาญ และคร่ำหวอดในวงการศิลปวัฒนธรรมและภาพถ่าย เช่น 
อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๕๒ สาขาทัศนศิลป์ด้านภาพถ่าย 
อาจารย์นพดล อาชาสันติสุข รองประธานมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย 
อาจารย์จิระนันท์ พิตรปรีชา กวีซีไรท์

การส่งใบสมัคร
ส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้ที่

กองวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ทำการชั่วคราว
ชั้น ๓ อาคารที่ทำการ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น)
ถนนมิตรไมตรี แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร

อ่านเพิ่มเติม: bangkok.go.th