ประกวดภาพถ่ายอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ “เปิดเลนส์ ท้าฝน”

0

khaoyai1
[ปิดรับ : 31 ม.ค. 2558]

รางวัล: ชนะเลิศแต่ละประเภท 15,000 บาท
โครงการประกวดภาพถ่ายอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Season Change @ Khaoyai ตอน “เปิดเลนส์ ท้าฝน”
ชื่อโครงการ ฯ

โครงการประกวดภาพถ่ายอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ Season Change @ Khaoyai ตอน “เปิดเลนส์ ท้าฝน”

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ปากช่อง
นิตยสาร K MAGAZINE
ความเป็นมาของโครงการ

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงในลำดับต้นของประเทศไทย อุดมไปด้วยความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งพันธุ์พืชที่หลากหลาย สัตว์ป่าน้อยใหญ่นานาชนิด ทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ และอากาศสดชื่นบริสุทธิ์ เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปที่เข้ามาพักแรมศึกษาธรรมชาติเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และในช่วงเทศกาลต่างๆ รวมทั้งได้รับความสนใจจากผู้ชื่นชอบการถ่ายภาพ เดินทางเข้ามาบันทึกภาพธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นจำนวนมากในแต่ละปี สำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้เรื่องราวและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมกับความสุขที่รับจากธรรมชาติรอบตัวแล้ว การท่องเที่ยวยังได้ช่วยกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นที่ตั้งอยู่รอบๆ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อีกทางหนึ่ง

แต่ในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม ของทุกปีที่ผ่านมา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มักจะมีนักท่องเที่ยวและช่างภาพเข้ามาเยือนในจำนวนลดน้อยลง ภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในช่วงฤดูฝน ที่มีคุณค่าน่าศึกษาเรียนรู้และสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนไม่แพ้ฤดูกาลอื่นๆ จึงยังไม่ได้รับรู้ หรือนำไปถ่ายทอดสู่สาธารณะชนเท่าที่ควร เพื่อให้ผู้ที่สนใจในการเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติและบันทึกภาพธรรมชาติในช่วงฤดูฝน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ – ปากช่อง และ K MAGAZINE จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการฯ นี้ขึ้น

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงฤดูฝน
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล
เพื่อสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยการมีส่วนร่วม
เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึก เผยแพร่คุณค่า ความสวยงาม ของแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และบริเวณใกล้เคียง ผ่านภาพถ่าย

ระยะเวลาโครงการ

ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 31 มกราคม 2558

งบประมาณโครงการ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วม / สนับสนุนโครงการ ฯ

กลุ่มเป้าหมาย

นักท่องเที่ยวทั่วไป และผู้สนใจในการถ่ายภาพธรรมชาติ

ระดับของผู้เข้าประกวด

บุคคลทั่วไป

ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด

เป็นภาพถ่ายภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และก่อนจะถึงเขาใหญ่ (สถานประกอบรอบๆ เขาใหญ่ของสมาชิกชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่-ปากช่องที่เข้าร่วมโครงการฯ)

ประเภทภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด

ประเภทกล้องดิจิตอล หรือกล้องฟิล์ม
ประเภท Smart Phone หรือ Tablet
เกณฑ์การตัดสิน

การถ่ายทอดแนวคิดและการสื่อความหมาย Season Change @ Khaoyai ตอน “เปิดเลนส์ ท้าฝน”
ความสวยงาม การจัดวางองค์ประกอบ ตามหลักทัศนศิลป์
เป็นภาพที่ได้มาโดยไม่เป็นการสร้างผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสัตว์ป่า
4. ถ่ายเอง โดยมิได้ทำซ้ำ หรือนำภาพของบุคคลอื่นมา มีต้นฉบับอย่างชัดเจน
รูปแบบของไฟล์ภาพ

ประเภทกล้องดิจิตอล หรือกล้องฟิล์ม

เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล หรือสแกนจากฟิล์ม
ไฟล์ภาพต้องมีความละเอียดสูง มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2500 pixels ที่ความละเอียด 300 dpi ในรูปแบบ .JPEG หรือ .TIFF ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น ต้องไม่มีลายน้ำ ตัวอักษร หรือกราฟฟิกใดๆ ลงบนภาพ และห้ามเว้นขอบภาพไว้เป็นสีใดๆ
ภาพดิจิตอลที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับสี ตกแต่งในด้านเทคนิคเพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ภาพยังต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ และต้องเก็บภาพต้นฉบับไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่ภาพได้รับรางวัล
ประเภท Smart Phone หรือ Tablet

เป็นภาพที่ถ่ายด้วย Smart Phone หรือ Tablet
ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับสี ตกแต่งในด้านเทคนิคเพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ภาพยังต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ
การส่งภาพเข้าประกวด

ประเภทกล้องดิจิตอล หรือกล้องฟิล์ม สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ 2 วิธีคือ

Upload ไฟล์ภาพผ่านทางเวปไซต์ โดยกรอกข้อมูล รายละเอียด ลงในแบบฟอร์ม ในเวปไซต์ kmazthailand.com
ทางไปรษณีย์ โดยเขียนรายละเอียดลงในใบสมัคร หรือไฟล์ข้อมูล แนบพร้อมกับไฟล์ภาพ Write ลงแผ่น CD / DVD ส่งมายัง K MAGAZINE ตู้ ปณ.15 ปณ. จอมสุรางค์ 30001
ประเภท Smart Phone หรือ Tablet

โพสต์ภาพถ่ายในหน้า Wall ของ facebook.com/seasonchangeatkhaoyai พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ และระบุชื่อ-นามสกุล

ระเบียบข้อบังคับในการส่งภาพเข้าประกวด

– ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเข้ากับแนวคิด Season Change @ Khaoyai ตอน “เปิดเลนส์ ท้าฝน”

– ต้องระบุรายละเอียดการถ่ายภาพ สถานที่ถ่ายภาพ บรรยายเรื่องราว หรือเหตุการณ์ความประทับใจ 4–5 บรรทัด ลงในใบสมัคร หรือสำเนาใบสมัครให้ครบถ้วน

– ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกประเภท จะต้องเป็นภาพถ่ายภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และก่อนจะถึงเขาใหญ่ (สถานประกอบการรอบๆ เขาใหญ่ของสมาชิกชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่-ปากช่องที่เข้าร่วมโครงการฯ)

และถ่ายในช่วงระยะเวลาระหว่าง 30 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2557

– ระยะเวลาในการส่งใบสมัครและภาพประกวด เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2557

– บุคคลที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพจำนวน 6 ภาพ (3+2+1)

3 ภาพ เป็นภาพที่ถ่ายบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

2 ภาพ เป็นภาพที่ถ่ายก่อนจะถึงเขาใหญ่ (สถานที่รอบๆ เขาใหญ่ของสมาชิกชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่-ปากช่องที่เข้าร่วมโครงการฯ)

1 ภาพ ต้องเป็นภาพของผู้ส่งภาพประกวดที่ถ่ายร่วมกับป้ายอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

– ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดรายการใดๆ ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ เวปไซต์ หรือเอกสารใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย หรือโฆษณา

– ผู้ส่งภาพเข้าประกวดและเจ้าของภาพต้องเป็นคนๆ เดียวกันและเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน

– ภาพที่ส่งเข้าประกวด คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณา และแม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่ง และหากพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกาจริง ผู้จัดประกวดสามารถเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ทั้งหมด โดยไม่ถือว่ามีความผิด

– ขอสงวนสิทธิ์ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัด ผู้จัดมีสิทธิ์คัดเลือกนำไปจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ และพิมพ์เผยแพร่ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ ยกเว้นกรณีที่มีการนำภาพไปใช้เชิงธุรกิจจะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ 3% ของมูลค่างาน

– ผู้ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดรางวัลเดียวในแต่ละประเภท

– ภาพที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นเป็นภาพถ่ายภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และ ก่อนจะถึงเขาใหญ่) ในสถานประกอบการรอบๆ เขาใหญ่ ของสมาชิกชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่-ปากช่องที่เข้าร่วมโครงการฯ)

– ในการถ่ายภาพ ห้ามมีการตกแต่ง เปลี่ยนแปลง ปรับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ หรืออื่นใด เพื่อการถ่ายภาพ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณางด หรือยกเลิกรางวัลที่มอบให้ และ/หรือ เรียกคืนรางวัลทั้งหมดได้ทันที

– ไม่กระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

– เจ้าหน้าที่ประจำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ปากช่อง นิตยสาร K MAGAZINE และคณะกรรมการในโครงการจัดประกวดถ่ายภาพฯ ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดในครั้งนี้

– การส่งภาพเข้าประกวด ให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาข้างต้น

รางวัลการประกวด

1 . ประเภทกล้องดิจิตอล หรือกล้องฟิล์ม

รางวัลที่ 1 เงินสด 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของสมนาคุณ

รางวัลที่ 2 เงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของสมนาคุณ

รางวัลที่ 3 เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของสมนาคุณ

รางวัลชมเชย 5 รางวัล รับเกียรติบัตรและของสมนาคุณ

ประเภท Smart Phone หรือ Tablet
รางวัลที่ 1 เงินสด 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของสมนาคุณ

รางวัลที่ 2 เงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของสมนาคุณ

รางวัลที่ 3 เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของสมนาคุณ

รางวัลชมเชย 5 รางวัล รับเกียรติบัตรและของสมนาคุณ

 

Credits : KMAGAZINE