ประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเท็สต์ ครั้งที่ 5 “โซเซียล : Social”

0
ประกวดภาพถ่าย,photo contest,กล้อง,ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป, หัดถ่ายภาพ, ช่างภาพ, เรียนถ่ายภาพ, เรียนถ่ายรูป, สอนถ่ายรูป, แต่งรูป , แต่งภาพ
ประกวดภาพถ่าย,photo contest,กล้อง,ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป, หัดถ่ายภาพ, ช่างภาพ, เรียนถ่ายภาพ, เรียนถ่ายรูป, สอนถ่ายรูป, แต่งรูป , แต่งภาพ

กลับมาอีกครั้งกับการประกวดภาพถ่ายอันดับใหญ่ต้นๆ ของไทย กับการประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเท็สต์ ครั้งที่ 5 สำหรับคนที่ไม่ทราบงานนี้มาก่อน งานนี้ไม่ใช่ให้ไปถ่ายช้างอย่างเดียวนะครับ แต่ เป็น การประกวดที่ บริษัท ThaiBev(เบียร์ช้าง) จับมือกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยหัวข้อในปีนี้คือ “โซเซียล : Social”

วัตถุประสงค์

การประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเท็สต์ เป็นโครงการที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักถ่ายภาพที่มีความสนใจการถ่ายภาพในแนวศิลปะ (Fine Art Photography) ซึ่งเป็นลักษณะภาพถ่ายที่เน้นเรื่องของแนวความคิดและมีมุมมองทางศิลปะที่แสดงออกถึงจินตนาการของศิลปินได้อย่างกว้างไกลให้ได้มีเวทีในการแสดงออกถึงแนวความคิดและผลงานการถ่ายภาพและเพื่อเป็นการส่งเสริมวงการถ่ายภาพในประเทศไทยให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบของการถ่ายภาพยิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้ศิลปินถ่ายภาพชาวไทย ก้าวขึ้นสู่เวทีนานาชาติมากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบัน การประกวดนี้กำหนดจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ดำเนินการ

การประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเท็สต์ นี้ กำหนดให้ผู้ร่วมส่งภาพเข้าประกวด จะต้องส่งภาพถ่ายเป็นชุด โดยมีจำนวนภาพในแต่ละชุดไม่น้อยกว่า 3 ภาพ และไม่เกิน 5 ภาพต่อ 1 ชุด โดยทุกภาพในชุดเดียวกัน จะต้องเป็นภาพที่มีแนวความคิดที่สัมพันธ์ต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามหัวข้อที่คณะกรรมการอำนวยการประกวดกำหนดขึ้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หัวข้อการประกวด

“โซเซียล : Social”

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ สัญชาติ หรือที่พำนัก

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 10 รางวัล

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 • การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ให้ส่งในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลเท่านั้น โดยการส่งภาพผ่านระบบเว็บไซตของสมาคมฯ www.rpst.or.th/changfineart
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ โดยผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ส่งเข้าประกวดในรายการนี้อีกต่อไป
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายเป็นชุด โดยมีจำนวนภาพในชุดระหว่าง 3-5 ภาพ โดยแต่ละภาพในชุด จะต้องมีเนื้อหาที่มีความสอดคล้องเป็นชุดเดียวกัน
 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้คนละไม่เกิน 3 ชุด
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อชุดภาพและเขียนคำอธิบายแนวความคิดของภาพแต่ละชุด ไม่เกิน 300 อักษร
 • ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด สามารถใช้ได้ทั้งกล้องที่ใช้ฟิล์ม หรือดิจิทัลในการถ่ายภาพ และสามารถสร้างสรรค์ภาพถ่ายได้อย่างเสรี โดยไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการ
 • ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพที่มี ขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 1024 pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่ยาวกว่า 4,000 pixel ในรูปแบบ.jpg เท่านั้น โดยผู้เข้าประกวดทุกท่านจะต้องเก็บภาพต้นฉบับความละเอียดสูงไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการได้คัดเลือกภาพของท่านให้ได้รับรางวัลหรือนำไปตีพิมพ์ในหนังสือ และจัดนิทรรศการ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งภาพต้นฉบับมาให้คณะกรรมการจัดงานภายหลัง
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 • คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายโครงการช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเท็สต์ ครั้งที่ 5 และคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 • คณะผู้จัดงาน มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์สูจิบัตรจำหน่าย และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถนำไปตีพิมพ์ในนิตยสารของสมาคมฯ ในระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ภาพให้ผู้ถ่ายแต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการส่งภาพถ่ายประกวด

ส่งภาพถ่ายผ่านระบบเว็บของสมาคมฯ เท่านั้น

ผู้ประสงค์จะส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนสมัครที่ http://www.rpst.or.th/changfineart โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียด พร้อมสร้าง Username และ Password ขึ้นมาเอง และสามารถส่งภาพถ่ายได้ทันที ดยระบบจะเริ่มเปิดให้ส่งภาพถ่าย ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : กรณีที่ลืม Password ให้ส่ง email มาที่ [email protected]

กำหนดการส่งผลงาน

เปิดให้ทำการอัพโหลดผลงานภาพ :  วันที่ 15-30 มิถุนายน 2559

ปิดรับผลงานภาพ : วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 18.00 น. (เวลาประเทศไทย)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

[email protected]

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรอบแรก

 1. นายดาว วาสิกศิริ (ประธานคณะกรรมการ)
  Mr. Dow Wasiksiri (Jury Chairman)
 2. นายจุฬวิศว์ ศานติพงศ์ (กรรมการ)
  Mr. Chulawit Santipong (Jury)
 3. นางสาวอุรชา จักรคชาพล (กรรมการ)
  Ms. Urasha Jakkachaphol (Jury)
 4. นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ (กรรมการ)
  Mr. Tul Hirunyalawan (Jury)
 5. นายกนก สุริยสัตย์ (กรรมการ)
  Mr. Kanok Suriyasat (Jury)
 6. นายกำธร เภาวัฒนาสุข (กรรมการ)
  Mr. Kamthorn Paowattanasuk (Jury)
 7. นายณภัชป์ รัตนศักดิ์ (กรรมการ)
  Mr. Napat Ratanasakdi (Jury)
 8. นายชฤต ภู่ศิริ (กรรมการ)
  Mr. Charit Pusiri (Jury)
 9. นางวินรัตน์ สกาวรัตนานนท์ (กรรมการ)
  Mrs. Vinnarat Skowratananont (Jury)
 10. นางสาวมณิภา ไชยวัณณ์ (กรรมการ)
  Ms. Manipa Jayawan (Jury)
 11. นายนิติกร กรัยวิเชียร (เลขาธิการ)
  Mr. Nitikorn Kraivixien (Secretary)

รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน รอบตัดสิน

 1. นายดาว วาสิกศิริ (ประธานคณะกรรมการ)
  Mr. Dow Wasiksiri (Jury Chairman)
 2. นายปีเตอร์ เทรไซส์กรรมการ
  Mr. Peter Tresize (Jury)
 3. นายอิวาน โคเฮ็นกรรมการ
  Mr. Yvan Cohen (Jury)
 4. นายกันต์ สุสังกรกาญจน์ กรรมการ
  Mr. Gun Susangkarakan (Jury)
 5. นางลักขณา คุณาวิชยานนท์ กรรมการ
  Ms. Luckana Kunavichayanont (Jury)
 6. นายอิศรา บูรณสมภพกรรมการ
  Mr. Isra Buranasomphob (Jury)
 7. ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ (กรรมการ)
  Prof. Thavorn Ko-Udomvit (Jury)
 8. นางอุมาวร วินด์เซอร์ไคลฟ์ (กรรมการ)
  Mrs. Umaworn Windsor-Clive (Jury)
 9. นายพิทยา นนทเปารยะ (กรรมการ)
  Mr. Pittaya Nontapaoraya (Jury)
 10. นายธวัชชัย สมคง (กรรมการ)
  Mr. Tawatchai Somkong (Jury)
 11. นายมานิต ศรีวานิชภูมิ (กรรมการ)
  Mr. Manit Sriwanichpoom (Jury)
 12. Dale Konstanz (Jury)
 13. นายนิติกร กรัยวิเชียร (เลขาธิการ)
  Mr. Nitikorn Kraivixien (Secretary)

ตัวอย่างผลงานปีที่ผ่านมา
ผลการตัดสิน Chang Fine Art Photo Contest ครั้งที่ 4
ผลการตัดสิน Chang Fine Art Photo Contest ครั้งที่ 3
ผลการตัดสิน Chang Fine Art Photo Contest ครั้งที่ 2
ผลการตัดสิน Chang Fine Art Photo Contest ครั้งที่ 1


ข้อมูลเพิ่มเติม : rpst