ประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเท็สต์ ครั้งที่ 4 “ศรัทธา”

0

faith
[ ปิดรับ 31 พฤษภาคม 2558 ]

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 1 รางวัล
รางวัลชมเชย จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 10 รางวัล
วัตถุประสงค์

การประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเท็สต์ เป็นโครงการที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักถ่ายภาพที่มีความสนใจการถ่ายภาพในแนวศิลปะ (Fine Art Photography) ซึ่งเป็นลักษณะภาพถ่ายที่เน้นเรื่องของแนวความคิดและมีมุมมองทางศิลปะที่แสดงออกถึงจินตนาการของศิลปินได้อย่างกว้างไกลให้ได้มีเวทีในการแสดงออกถึงแนวความคิดและผลงานการถ่ายภาพและเพื่อเป็นการส่งเสริมวงการถ่ายภาพในประเทศไทยให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบของการถ่ายภาพยิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้ศิลปินถ่ายภาพชาวไทย ก้าวขึ้นสู่เวทีนานาชาติมากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบัน การประกวดนี้กำหนดจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ดำเนินการ

การประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเท็สต์ นี้ กำหนดให้ผู้ร่วมส่งภาพเข้าประกวด จะต้องส่งภาพถ่ายเป็นชุด โดยมีจำนวนภาพในแต่ละชุดไม่น้อยกว่า 3 ภาพ และไม่เกิน 5 ภาพต่อ 1 ชุด โดยทุกภาพในชุดเดียวกัน จะต้องเป็นภาพที่มีแนวความคิดที่สัมพันธ์ต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามหัวข้อที่คณะกรรมการอำนวยการประกวดกำหนดขึ้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หัวข้อการประกวด

“ศรัทธา: FAITH”

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ วัย สัญชาติ หรือที่พำนัก

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ให้ส่งในรูปแบบไฟล์ Digital เท่านั้น โดยการอัพโหลดไฟล์ส่งทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ
ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ โดยผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ส่งเข้าประกวดในรายการนี้อีกต่อไป
ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายเป็นชุด โดยมีจำนวนภาพในชุดระหว่าง 3-5 ภาพ โดยแต่ละภาพในชุด จะต้องมีเนื้อหาที่มีความสอดคล้องเป็นชุดเดียวกัน หากภาพชุดใดที่มี จำนวนน้อยหรือมากกว่าที่กำหนดไว้ จะไม่ได้รับการพิจารณา
ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้คนละไม่เกิน 3 ชุด
ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อชุดภาพและเขียนคำอธิบายแนวความคิดของภาพแต่ละชุดโดยย่อ เขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด โดยให้ระบุว่าภาพในชุดที่ส่งมานั้นแต่ละภาพเป็นภาพลำดับที่เท่าใด โดยในแบบฟอร์มส่งภาพจะมีให้ระบุชื่อภาพ และคำบรรยายภาพ ในช่องชื่อภาพให้ระบุเป็นชื่อชุดแล้วตามด้วยหมายเลขภาพเช่น ศรัทธา 01, ศรัทธา 02, ศรัทธา 03 เป็นต้น ส่วนในช่องคำบรรยายภาพ ให้ใส่ข้อความชุดเดียวกันทุกภาพ
ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด สามารถใช้ได้ทั้งกล้องที่ใช้ฟิล์ม หรือดิจิตอลในการถ่ายภาพ และสามารถสร้างสรรค์ภาพถ่ายได้อย่างเสรี โดยไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการ
ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพที่มี ขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 1024 pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่ยาวกว่า 4,000 pixel ในรูปแบบ.jpg เท่านั้น โดยผู้เข้าประกวดทุกท่านจะต้องเก็บภาพต้นฉบับความละเอียดสูงไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการได้คัดเลือกภาพของท่านให้ได้รับรางวัลหรือนำไปตีพิมพ์ในหนังสือ และจัดนิทรรศการ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งภาพต้นฉบับมาให้คณะกรรมการจัดงานภายหลัง
ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายโครงการช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอนเท็สต์ ครั้งที่ 4และคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
คณะผู้จัดงาน มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์สูจิบัตรจำหน่าย และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถนำไปตีพิมพ์ในนิตยสารของสมาคมฯ ในระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ภาพให้ผู้ถ่ายแต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ขั้นตอนการส่งภาพ

สมัครเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ของสมาคมฯ www.rpst.or.th (ในกรณีที่ท่านเคยสมัครไว้แล้วให้ใช้ User name และ Password เดิม)
กำหนดการเปิดรับส่งภาพขึ้นเว็บไซต์
เปิดให้ทำการอัพโหลดภาพ : วันที่ 31 มีนาคม 2558
ปิดรับภาพ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 เวลา 18.00 น. (เวลาประเทศไทย)
วิธีการสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งภาพเข้าประกวด จะต้องลงทะเบียนสมัครที่ http://www.rpst.or.th/system/public/ เพื่อกำหนด Username และ Password ด้วยตัวของท่านเอง หลังจากนั้นภายใน 48 ชั่วโมง ท่านจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทันที หาก ภายหลัง 48 ชั่วโมงแล้วท่านไม่สามารถ login ได้ ให้ติดต่อกลับ [email protected]โดยทุกท่านใช้ Username และ Password ของท่านลงทะเบียนเข้าไปในเว็บ ซึ่งผู้เข้าประกวดสามารถเข้าไปเปลี่ยนภาพ หรือปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาจนกว่าถึงวันสิ้นสุดการส่งภาพ
หมายเหตุ เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ส่งภาพเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก ทำให้การบริหารจัดการการส่งและรับภาพเข้าประกวดที่มีหลายรูปแบบเกิดความยุ่งยากและสับสน สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้สร้างระบบในการส่งและรับภาพเข้าประกวดใหม่ เพื่อให้การส่งและรับภาพเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สมาคมฯ จึงมุ่งหวังให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทุกคนลงทะเบียนสมัครเป็นผู้เข้าร่วมประกวดภาพถ่ายของสมาคมฯ (ใช้ได้กับทุกการประกวดที่สมาคมฯ เป็นผู้จัด) โดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่ลงทะเบียนสมัครนี้จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

[email protected]

ตัวอย่างภาพที่เคยประกวด

หัวข้อ “ฝัน”

หัวข้อ “เวลา”

หัวข้อ “แสง”

 

Credits: rpst