วิชาแยกเงาพันร่าง โดย Photoshop

สาธิตวิธีการโคลนตัวเอง ในอากัปกิริยาต่างๆ แต่งานนี้จะต้องคิดและวางแผนก่อนที่จะถ่ายด้วย