ประกวดภาพถ่าย “Color of Life สีสันแห่งชีวิต”

0

ชมรมถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดงานประกวดภาพถ่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 หัวข้อ Color of Life สีสันแห่งชีวิต ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 หมื่นบาทพร้อมเกียรติบัตร

หัวข้อการประกวด
“Color of Life สีสันแห่งชีวิต”

ประเภทของภาพถ่าย
ภาพถ่ายดิจิตัล หรือฟิล์ม ขาวดำ

ประเภทผู้ส่งผลงาน
ประชาชนทั่วไป

หลักเกณฑ์และกฎกติกาในการส่งภาพประกวด

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ในหัวข้อ “Color of Life สีสันแห่งชีวิต”
 2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้องดิจิตอล และกล้องบรรจุฟิล์มสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคอิสระไม่จำกัดรูปแบบ
 3. การส่งภาพถ่ายให้อัดขยายภาพขนาด 12×18 นิ้ว และบันทึกไฟล์ในรูปแบบ jpg ลงเป็นแผ่น cd หรือ DVD แนบมาด้วย กรณีที่ใช้กล่องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง
 4. สามารถตกแต่งภาพได้แต่อย่าให้เกินจากความเป็นจริง (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน)
 5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ – นามสกุลจริง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้ และแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ผู้จัดจะยึดข้อมูลการสะกดชื่อนามสกุลตามที่ผู้สมัครแต่ละคนระบุมาในการสมัคร
 6. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆด้วยตนเอง ห้ามนาภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามของผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 7. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่ายระบุชื่อไฟล์ภาพถ่าย และเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด ถ้าภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
 8. ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกิน 5 ภาพ แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 9. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะหรือการประกวดภายในของสมาคมชมรมหรือองค์กรอื่นใด
 10. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
 11. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆและมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท
 12. ภาพถ่ายและไฟล์ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน
 13. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกฎกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นจะตัดสินรางวัลที่ได้รับ และตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งต่อต่อไป ส่วนข้อผิดพลาดอื่นอื่นๆที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรืออื่นๆคณะกรรมการอาจตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี
 14. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกฎกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 1. รางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 4. รางวัลชมเชยจำนวน 4 รางวัล เงินรางวัลรางวัลละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กำหนดส่งงานภาพถ่าย

 1. ทางไปรษณีย์ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม – 30 มีนาคม 2561 ส่งถึง
  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
  เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาในอาเภอเมืองจังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
  โทร 034-219-135
 2. ส่งด้วยตนเองระหว่างวันนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561
  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
  ณ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาชั้น 1 อาคารศึกษาศาสตร์ 2 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  โทร 034-219-135
  (ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเกินกาหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือเอาวันที่ลงตราประทับของไปรษณีย์)

การประกาศผลรางวัล

 1. ประกาศรายชื่อผลงานภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงนิทรรศการวันที่ 12 เมษายน 2561 ทางเว็บไซต์ facebook.com/suphotoclub
 2. ประกาศผลการตัดสินรางวัล วันที่ 16 เมษายน 2561 ทางเว็บไซต์ facebook.com/suphotoclub
 3. จัดแสดงผลงานภาพถ่ายและมอบรางวัล วันที่ 23 – 24 เมษายน 2561 ทางเว็บไซต์ facebook.com/suphotoclub

ดาวน์โหลดใบสมัคร