ประกวดภาพถ่าย ”มหัศจรรย์นกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ”

0

PosterA3
[ระยะเวลา : 15 ต.ค. – 31 พ.ค. 2558]

รางวัลประะเภทนก
ระดับบุคคลทั่วไป 

รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล
– ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน
รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล
– ถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน
รางวัลที่ ๓ จ านวน ๑ รางวัล
– โล่เกียรติยศจาก อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อม
เงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

ระดับเยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี)
รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล
– เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ
พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน
รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล
– เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ
พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จeนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน
รางวัลที่ ๓ จ านวน ๑ รางวัล
– เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ
พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลประะเภทผีเสื้อ
ระดับบุคคลทั่วไป 

รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล
– ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน
รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล
– ถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน
รางวัลที่ ๓ จ านวน ๑ รางวัล
– โล่เกียรติยศจาก อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อม
เงินรางวัล 1,500 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

ระดับเยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี)
รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล
– เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ
พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน
รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล
– เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ
พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จeนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน
รางวัลที่ ๓ จ านวน ๑ รางวัล
– เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ
พร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

แนวคิด
มหัศจรรย์นกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

กติกาการประกวด
1) เป็นภาพนก ผีเสื้อ หรือนกและผีเสื้อ ที่ถ่ายภาพในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
ถ. กำแพงเพชร 2 กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 31 พ.ค. 2558 เท่านั้น

2) ผู้ส่งภาพเข้าประกวดแต่ละท่านสามารถส่งภาพได้ไม่เกินคนละ 5 ภาพ
3) ไฟล์ภาพจะต้องมีขนาดความละเอียด ไม่น้อยกว่า ๕ ล้านพิกเซล บันทึกเป็นแบบ
มาตรฐานนามสกุล .TIFF หรือ .JPEG (ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น)

4) แต่ละภาพให้ ระบุชื่อภาพ และวัน เวลา ที่ถ่ายถาพ จุดที่ถ่ายภาพ (ให้ระบุบริเวณให้ชัดเจน) รายละเอียดการถ่ายภาพ
และคำบรรยายภาพ ไม่เกิน ๕ บรรทัด เป็นไฟล์ text ในรูป Microsoft word

5) ส่งภาพในรูปแบบของแผ่น CD-ROM / DVD-ROM ภายในวันที่ 1 ต.ค. – 31 พ.ค. 2558  และขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่น
CD-ROM / DVD-ROM คืน

6) ภาพที่ส่งประกวด ผู้ส่งและเจ้าของภาพต้องเป็นคนเดียวกัน และไม่เคยนำภาพ
เผยแพร่ในที่สาธารณะ หรือเคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน

7) คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน และมติของ
คณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

8) ภาพที่ส่งเข้าประกวด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และมูลนิธิ
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ มีสิทธิ์นำไปแสดงหรือใช้ประโยชน์ในสถานที่หรือโอกาสต่างๆ ตลอดจน
ท าส าเนา พิมพ์เผยแพร่ และจัดจำหน่ายเพื่อหารายได้เข้าการกุศลโดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องจ่าย
ค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ

9) ผู้ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดของแต่ละประเภทรางวัลเดียว

ประเภทการประกวด
1. นก
2.ผีเสื้อ

ระดับการประกวด
1. บุคคลทั่วไป
2. เยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี)

กำหนดระยะเวลา

  • รับสมัครและรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 31 พฤษภาคม 2558
  • ตัดสินการประกวด ภายในเดือนกรกฎาคม 2558
  • ประกาศผลการตัดสิน ภายในเดือนกรกฎาคม 2558

ดาวน์โหลดใบสมัคร: คลิ๊กที่นี่


ตัวอย่างภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557

dnp57-1 dnp57-2 dnp57-3 dnp57-4 dnp57-5 dnp57-6 dnp57-7 dnp57-8 dnp57-9 dnp57-10 dnp57-11 dnp57-12 dnp57-13 dnp57-y-1 dnp57-y-2 dnp57-y-3 dnp57-y-4 dnp57-y-5 dnp57-y-6

Credits: อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช