โครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวงหัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย”

0

โครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวงหัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 กรมทางหลวงได้จัดทำโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวงในหัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” ครั้งที่ 2 ขึ้น

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ทำความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้สะท้อนมุมมองที่สื่อถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่กรมทางหลวงมีส่วนในการขับเคลื่อนสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ​โดยภาพถ่ายจะต้องสื่อถึงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศ ที่ขับเคลื่อนสังคมไทยในมิติต่างๆ เช่น การขนส่ง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว โดยภาพถ่ายจะต้องเป็นเส้นทางหรือสะพานในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงเท่านั้น

ระยะเวลา

  • สามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2560
  • ประกาศผลการตัดสินในเดือนมกราคม 2561

การส่งผลงาน
ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวง
2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ (ในเวลาราชการ) 0 2354 6668 ต่อ 26010 และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง