กล้องเป็นเครื่องมือที่สอน ให้คนรู้จักวิธีการมอง โดยปราศจากกล้อง -Dorothea Lange

0

The camera is an instrument that teaches people how to see without a camera.

-Dorothea Lange

withoutcamera