ประกวดภาพถ่าย งานสัปดาห์หูหนวกโลก ชิงเงินมูลค่ารวม 70,000 กว่าบาท

0

สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย จัดแข่งขันประกวดภาพถ่าย ชิงเงินมูลค่ารวม 70,000 กว่าบาท
ภาพถ่ายนี้ ต้องเกี่ยวข้องกับงานสัปดาห์หูหนวกโลก
ภายใต้แนวคิด : เติมเต็มสังคม อยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกันได้ด้วยภาษามือ
Full Inclusion with Sign Language!

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน 
ประชาชนทั่วไป คนหูหนวกและคนหูตึง ไม่จํากัดเพศ และอายุ

ประเภทการแข่งขัน 
กลุ่มที่ 1 คนหูหนวก หรือ คนหูตึง (พร้อมแนบสำเนาบัตรคนพิการ)
กลุ่มที่ 2 บุคคลทั่วไป

รายละเอียดผลงาน 
1. หัวข้อการประกวด “เติมเต็มสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันได้ด้วยภาษามือ”
2. ประเภทการประกวดได้แก่ ประเภท คนพิการทางการได้ยิน และ ประเภทบุคคลทั่วไป
3. รูปแบบไฟล์ภาพ JPG ความละเอียดขั้นต่ํา 2,000 Pixels และขนาดไฟล์ไม่เกิน 4 MB
4. ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถใช้ซอฟแวร์ในการตกแต่งภาพ และผู้ส่งผลงานต้องเก็บไฟล์ต้นฉบับ  ไว้เพื่อยืนยันกับทางผู้จัดการประกวด
5. จํากัดจํานวนผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้ท่านละ 3 ภาพ
6. ภาพที่ส่งประกวดต้องส่งภาพถ่ายภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เท่านั้น ทั้งนี้ ภาพถ่ายที่ส่งมาสามารถส่งภาพถ่ายทุกรูปแบบ ไม่จำกัดวันเวลาและสถานที่ที่ถ่ายภาพ ขอเพียงเป็นภาพภายใต้แนวคิดที่กำหนด

ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด 
1. ถ่ายภาพตามหัวข้อ “เติมเต็มสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันได้ด้วยภาษามือ” ด้วยกล้องรุ่น ทุกยี่ห้อ
2. ส่งผลงานของท่านเข้าประกวดโดย
ส่งอี-เมล์พร้อมแนบไฟล์ภาพผลงาน (รูปแบบไฟล์ภาพเป็น JPG) ที่ [email protected]
โดยเขียนข้อความบรรยายภาพที่ท่านส่งเข้าประกวด พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อี-เมล์
และรายละเอียดอื่นที่กําหนด
3. เก็บหลักฐานการส่งผลงานเพื่อยืนยันการร่วมกิจกรรม

กําหนดการ 
– กําหนดส่งภาพเข้าประกวด : วันที่ 15-31 สิงหาคม 2560
– คัดเลือกและตัดสินผลงาน : คัดเลือกและตัดสินผลงาน: อยู่ระหว่างพิจารณา
– ประกาศผลการตัดสิน: วันที่ 11 กันยายน 2560 ผ่านทาง Facebook
สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด ทั้งสองประเภท 
– รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล พร้อม เงินรางวัล 30,000 บาท และของที่ระลึก
– รองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล พร้อม เงินรางวัล 15,000 บาท และของที่ระลึก
– รองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัล พร้อม เงินรางวัล 5,000 บาท และของที่ระลึก
– รางวัลชมเชย ประกาศนียบัตร และของที่ระลึก
*************************************************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติม 
1. เจ้าของผลงานไม่สามารถเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ของภาพที่ส่งเข้าประกวดจากผู้จัดงาน ฯ
2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดงาน ฯ มีสิทธิ์นําไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์
3. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากทางผู้จัดเพื่อให้มาเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 24                 กันยายน 2560 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยเวลา  และสถานที่จะแจ้งให้ทราบ           ทันทีหลังจากทราบผลการตัดสิน
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนําหลักฐานบัตรประชาชนมาแสดงต่อผู้จัดงาน ฯ ภายในวันที่ 24
กันยายน 2560
7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งของ
และ/หรือสินค้าเองทั้งสิ้น
8. บุตรหลาน ครอบครัว เจ้าหน้าที่ กรรมการของสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยไม่มีสิทธิ์ในการประกวด     ครั้งนี้
9. คําตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุดเด็ดขาด

LINE it!