ประกวดถ่ายภาพ เชียงใหม่เมืองเเห่งดอกไม้ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท

0
ประกวดถ่ายภาพ

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป (ไม่จำกัดอายุ และสัญชาติ) ร่วมส่งผลงานภาพถ่ายสร้างสรรค์ เข้าร่วมประกวดในงานเทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน “CHIANG MAI BLOOMS ภายใต้หัวข้อ : Lanna Dreams of Flower “เชียงใหม่เมืองเเห่งดอกไม้” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 50,000.- บาท

ประเภทภาพถ่ายไม้ดอกไม้ประดับ ที่มีเนื้อหาที่ถ่ายทอดแนวคิด อารมณ์ และการสื่อความหมายภายใต้แนวคิด Lanna Dreams of Flowers “เชียงใหม่เมืองแห่งดอกไม้” เเละแสดงออกถึงสุนทรียะ ความสวยงาม และการจัดวางองค์ประกอบตามหลักทัศนศิลป์ รวมทั้งเทคนิคการถ่ายภาพ ไม่จำกัดเทคนิค

กำหนดการ
กำหนดส่งผลงานระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2563 (รายละเอียดเเนบท้าย)
ประกาศผลการตัดสินวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.facebook.com/chiangmaiblooms
http://cmhop.finearts.cmu.ac.th/https://www.facebook.com/cmhopth

หรือ Scan QRCode เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตาม Link บนโปสเตอร์เเนบท้าย หรือ Link เเนบท้าย

https://drive.google.com/drive/folders/1b6pPuheYsqeFJpPjqToqDICKdeekj0NJ?fbclid=IwAR0_oH1sMzaHrE3zzUHDt0rWzD7Bg1NftLXqU2bFZgSBqXSbxJPb22kc9_Y

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
1.ส่งด้วยตนเอง
ณ หอภาพถ่ายล้านนา (อาคารสีฟ้าด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา )
ถนนพระปกเกล้า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้นวันอาทิตย์, จันทร์)
หมายเลขโทรศัพท์ 052 – 000393

2. ส่งผ่านอีเมล
– ผู้ส่งภาพต้องกรอกชื่อและนามสกุลเจ้าของผลงาน พร้อมแนบส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน
รับรองสำเนาถูกต้อง เบอร์โทรศัพท์ และอีเมส่วนตัว พร้อมทั้งเขียนรายละเอียดแรง
บันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ผลงาน ในรูปแบบไฟล์ Pdf.
– ส่งผลงานและเอกสารประกอบมาที่อีเมล [email protected]
ทั้งนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว จะทำการตอบกลับไปยังอีเมลที่ส่งมา ถือเป็นอันเสร็จสิ้น
การส่งผลงาน

เกณฑ์การตัดสิน
– การถ่ายทอดแนวคิด อารมณ์ และการสื่อความหมายภายใต้แนวคิด Lanna Dreams of Flowers
“เชียงใหม่เมืองแห่งดอกไม้”
– แสดงออกถึงสุนทรียะ ความสวยงาม และการจัดวางองค์ประกอบตามหลักทัศนศิลป์
– เทคนิคการถ่ายภาพ

รูปแบบของไฟล์ภาพ และวิธีการส่งภาพเข้าประกวด
– รูปแบบของไฟล์
– ผู้เข้าประกวดสามารถใช้กล้องถ่ายภาพแบบไหนก็ได้ตามความเหมาะสม
– ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูงที่มีขนาด 3,543 x 4,724 pixels เป็นอย่าง
น้อย ที่ความละเอียด 300 dpi และต้องไม่มีลายน ้าเครดิตภาพตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ
ลงบนภาพรวมทั งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาว หรือสีใดๆ
– รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG. เท่านั นไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็น
สกุลอื่น แต่ผู้ส่งเข้า ประกวดต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับมายืนยันทุกภาพ ในกรณีที่ภาพ
ได้รับรางวัล
– การใช้โปรแกรมในการโปรเซสภาพ ให้สามารถด้าเนินการได้ เฉพาะการปรับสี- แสงเท่านั้น
ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน (ผู้ส่งภาพต้องเก็บภาพต้นฉบับไว้
เพื่อตรวจสอบ (กรณีคณะกรรมการของผู้จัดประกวดมีความประสงค์ขอดูภาพต้นฉบับ)
จนกว่าการจัดการประกวดจะแล้วเสร็จลง)

กฎ กติกาการประกวด
– ผู้ส่งประกวดสามารถส่งภาพได้ภาพได้ไม่เกิน 5 ภาพ
– ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องส่งเป็นไฟล์ภาพดิจิทัล ที่ถ่ายจากกล้องประเภทต่างๆ โดยไม่
จ้ากัดประเภทของกล้อง
– ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เป็นไฟล์ภาพสีหรือภาพขาวด้า แนวนอน หรือแนวตั ง โดยทุกรูปแบบ
ไฟล์ภาพมีความละเอียดสูงที่มีขนาด 3,543 x 4,724 pixels เป็นอย่างน้อย ที่ความละเอียด
300 dpi และต้องไม่มีลายน ้าเครดิตภาพตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพรวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาว หรือสีใดๆ ในรูปแบบไฟล์ jpg เท่านั น และมีขนาดไฟล์ไม่ต่้ากว่า 5 Mb.
(ต้องเก็บ File ต้นฉบับไม่ว่าจะเป็น File RAW และ/ หรือ jpg ไว้ส้าหรับการตรวจสอบ) และไม่
เกิน 25 Mb.
– ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั นๆด้วยตนเอง ห้ามท้าซ ้า ดัดแปลง
เลียนแบบ ภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือน้าภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
หากมีบุคคลใดมากล่าวอ้างเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้อง
รับผิดชอบในการเจรจา ตลอดจน รับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ นทั งหมด
แต่เพียงผู้เดียว พร้อมทั งปกป้องผู้จัดประกวด ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว)
โดยผู้จัดประกวดจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ นข้างต้นทั งสิ น
– ต้องเป็นภาพที่ถ่ายขึ นไม่เกิน 1 ปีก่อนวันสิ นสุดก้าหนดส่ง ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่
มีลายน ้า เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆบนภาพถ่าย รวมทั งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาว
หรือสีใดๆ
– ต้องเป็นภาพที่จัดองค์ประกอบ และส่วนประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์
ห้ามเพิ่มเติม หรือ ลบ องค์ประกอบ และ/หรือ ส่วนประกอบของภาพ (Retouch) ภายหลังจาก
การกดชัตเตอร์แล้วเป็นอันขาด การตัดส่วนของภาพหลังจากการกดชัตเตอร์ (Crop) ให้สามารถ
กระท้าได้ กล่าวคือ สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ท้าให้ภาพถ่ายนั น
ดูผิดเพี ยนไปจากความเป็นจริง ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสินซึ่งถือเป็นที่สุดและ
เด็ดขาด
– ในวันที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดและตลอดระยะเวลาที่การประกวดภาพถ่ายยังไม่เสร็จสิ น ผู้ส่ง
ภาพถ่ายเข้า ประกวดขอรับรองและยืนยันว่าภาพถ่ายดังกล่าวข้างต้น เป็นภาพที่ไม่เคยได้รับ
รางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน (ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวด
ภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด) และ/หรือ ไม่เคยถูกตีพิมพ์ และ/หรือ เผยแพร่ หรือ
โฆษณาในนิตยสาร หนังสือ สื่ออินเทอร์เน็ต หรือโพสต์ลงเว็บไซต์ (ไม่ว่า จะกระท้าผ่านรูปแบบ
ใดๆ อาทิ PC, Notebook, Smart Phone และ/หรือ Smart Device ใดๆ ก็ตาม) ยกเว้น
การโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย ซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในทางการค้าหรือเชิงพาณิชย์ และ/หรือไม่เป็น
ภาพถ่ายที่ส่งขายอยู่ ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทย หรือต่างประเทศ ทั งนี ใน
กรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัย ปัญหาต่างๆ ข้างต้นผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดตกลง
ให้การพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สุด และเด็ดขาด และจะด้าเนินการให้
เป็นไปตามข้อร้องเรียนข้างต้นจนกว่าการประกวดภาพถ่ายข้างต้นจะเสร็จสิ้นลง
– ภาพในประเภทไม้ดอกไม้ประดับ จะต้องเป็นชนิดพันธุ์ที่พบหรือถิ่นกระจายพันธุ์ในประเทศไทย
– ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด จะต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับทั งก่อนและหลังการปรับแต่งไว้
โดยคณะกรรมการ ตัดสินสามารถเรียกขอไฟล์ภาพดังกล่าวได้ หากเกิดกรณีมีการประท้วงในการ
ท้าผิดกติกา หรือในกรณีที่จะต้องน้าภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่
– ภาพที่เข้ารอบทุกภาพ (รวมถึงภาพที่ได้รับรางวัล) ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดตกลงให้ผู้จัดประกวด
คือ จังหวัดเชียงใหม่และหอภาพถ่ายล้านนา ถือลิขสิทธิ์ในภาพถ่ายร่วมกันกับผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด โดยผู้จัดประกวดสามารถน้าไปจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ เพื่อเผยแพร่เพื่อสร้างการ
รับรู้และแสดงให้เห็นถึงความงดงาม หรือ ด้าเนินการใดๆ กับภาพถ่ายที่เข้ารอบนั นได้อย่าง
สมบูรณ์ ซึ่งอาจระบุชื่อผู้ถ่ายหรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสม เช่น น้าไปจัดพิมพ์เผยแพร่ลงใน
บรรจุภัณฑ์และสื่อต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร
– ภาพถ่ายที่ไม่เข้ารอบทั งหมด ภายหลังจากการประกวดเสร็จสิ นลง คณะกรรมการตัดสินจะลบไฟล์
ภาพทั งหมดทิ ง และลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายในกรณีนี ยังคงเป็นของเจ้าของภาพถ่าย ผู้ส่งภาพถ่าย
ดังกล่าวเข้าประกวดหรือเจ้าของ ภาพมีสิทธิ์แสวงหาประโยชน์จากภาพถ่ายได้อย่างสมบูรณ์
– หากพบว่า ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีการท้าผิดกติกา เช่น ภาพที่ส่งมามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
หรือท้าผิดติกา การประกวดในข้อใดข้อหนึ่ง คณะกรรมการตัดสินมีอ้านาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่ง
ภาพถ่ายเข้าประกวดรายนั น โดยมี โทษตั งแต่การตัดสิทธิ์ในการประกวด การเพิกถอนสิทธิ์
ในทุกรางวัล และหากผู้ถูกตัดสิทธิ์ ได้ส่งภาพถ่ายอื่นเข้าร่วม ประกวดในครั งนั น แม้ภาพถ่าย
เหล่านั นจะไม่ผิดกติกา) ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับรางวัลใดๆ ด้วยเช่นกัน ผู้ส่งภาพ เข้าประกวด
ที่ถูกตัดสิทธิ์ แม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับค่าตอบแทน และ/หรือรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว
หากมี การท้วงติงและสามารถพิสูจน์ได้ว่าท้าผิดกติกาจริง ผู้จัดประกวดสามารถยกเลิก
และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั งขอคืนค่าตอบแทน และ/หรือ รางวัลคืนได้ทั งหมด
– หากปรากฏว่าผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีข้อผิดพลาดอื่นๆ อันมิได้เกิดจากการท้าผิดกติกา
เช่น การกรอก ข้อมูลไม่ครบถ้วน การส่งภาพถ่ายที่ผิดขนาด หรืออื่นๆ คณะกรรมการอาจตัดสิน
ให้ภาพถ่ายนั นเป็นโมฆะตามแต่ กรณี การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สุด
และเด็ดขาด
– ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระท้าผิดเพราะอ่านกฎ-กติกาไม่ครบถ้วน หรือไม่เข้าใจ
กฎและกติกา เป็นอันขาด และการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สุด
และเด็ดขาด
– การคัดค้านภาพที่ผ่านเข้ารอบ ภาพที่ผ่านเข้ารอบทุกภาพ จะเปิดให้มีการคัดค้านเกี่ยวกับการ
ท้าผิดกติกา ตั งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งผู้คัดค้านจะต้องแจ้งข้อมูล และ/หรือ
แสดงหลักฐานการคัดค้าน ให้เรียบร้อยภายใน 15 วันนับตั งแต่วันแรกที่เปิดให้ มีการคัดค้าน
หากพ้นก้าหนดระยะเวลาคัดค้านข้างต้น คือ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 แล้ว ถือว่าการ
คัดค้านไม่มีผลใดๆ

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ จ้านวน 1 รางวัลๆ ละ 25,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ ล้าดับที่ 1 จ้านวน 1 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ ล้าดับที่ 2 จ้านวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท
รางวัลชมเชย จ้านวน 2 รางวัลๆ ละ 2,500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หอภาพถ่ายล้านนา (อาคารสีฟ้าด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา)
ถนนพระปกเกล้า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
(ยกเว้นวันอาทิตย์, จันทร์) หมายเลขโทรศัพท์ 052 – 000393
อีเมล [email protected]
https://www.facebook.com/cmhopth