Lost in Light : วีดีโอ Timelapse สวยๆ เกี่ยวกับมลภาวะทางแสง

0
Lost in Light,timelapse,milky way,star,night
Lost in Light,timelapse,milky way,star,night

ท้องฟ้ายามค่ำคืนทำให้เราตะหนักถึสถานที่ที่เราอยู่ และจักรวาลอันกว้างใหญ่ จินตนาการว่าถ้าเราอยู่ภายใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหมู่ดาวพร่างพราย มันย้ำเตือนว่าเราเป็นแค่ส่วนเล็กๆของจักรวาลใบนี้

เมื่อตระหนักได้ มันสามารถช่วยให้เราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้ เราเกรงใจกันมากขึ้น ใส่ใจ และห่วงใยกันมากขึ้น

แต่ในความเป็นจริง เราอยู่ภายใต้มลภาวะทางแสง มองแทบไมเ่ห็นดาวในยามค่ำคืน วีดีโอ Lost in Light  ของ Sriram Murali จะนำเสนอว่ามลภาวะทางแสงส่งผลกระทบต่อท้องฟ้ายามค่ำคืนอย่างไรบ้าง

โดยยิ่งไปถ่ายที่มีมลภาวะทางแสงน้อยจะยิ่งเห็นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวสวยงามชัดขึ้นเรื่อยๆ

credits: Sriram Murali