ประกวดภาพ “MBK Scape” ชิงรางวัลรวมกว่า 70,000 บาท โดย อีสบอนน์ และ MBK

0

อีสบอนน์ ร่วมกับศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ จัดการประกวดภาพถ่ายขึ้นภายใต้หัวข้อ “MBK Scape” (การถ่ายภาพลักษณะ Landscape ซึ่งมีอัตลักษณ์ของ ศูนย์การค้า เอ็มบีเคเซ็นเตอร์รวมอยู่ในภาพถ่าย) ชิงของรางวัลและเงินสดรวมมูลค่ากว่า 70,000 บาท และจะมีการประกาศผลขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ภายในงาน “Eastbourne Camera Expo 2018” ชั้น G Phayathai Hall, Center Hall ศูนย์การค้า MBK Center

ผู้ดำเนินงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสบอนน์ ร่วมกับ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติของผู้ส่งภาพเข้าประกวด
บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ และการศึกษา

อุปกรณ์ที่ถ่ายภาพได้
กล้องดิจิตอลทุกประเภท รวมถึงสมาร์ทโฟน 

เกณฑ์การตัดสิน 
1. ภาพแลนด์สเคปภายนอกอาคาร สื่อความหมายตามหัวข้อ “MBK Scape” ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ใจกลางกรุงเทพฯ  ที่ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวคุ้นเคย โดยภายในภาพต้องประกอบไปด้วยอัตลักษณ์ของ MBK Center (Logo MBK Center, สิ่งที่สื่อให้ทราบว่าสถานที่นี้คือ MBK) ในแง่มุมต่าง ๆ อันสะท้อนถึง MBK Center ศูนย์กลางการช้อปปิ้งใน กรุงเทพฯ , ประเทศไทย
2.  มีความสวยงามตามมาตรฐานศิลปะภาพถ่าย
3. มีเทคนิคการถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์
4. ตัดสินโดยคณะกรรมการทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพ ได้แก่

    ประธานกรรมการ   
    คุณทวี อารยะการกุล            
    อดีตนายกสมาคมกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ

     กรรมการ             
     คุณพิสิฐ เสนานันท์สกุล        
     ศิลปินนักถ่ายภาพไทยปี2552
          
     คุณสวัสดิ์  ปฏิภาณประเสริฐ   
     ประธานสมาพันธ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย

     คุณสงคราม โพธิ์วิไล            
     ผู้ทรงคุณวุฒิทางการถ่ายภาพ

ช่องทางการสมัครและส่งภาพเข้าประกวด
1. สมัครและส่งไฟล์ภาพ ด้วยตัวเอง หรือทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ฝ่ายการตลาด หจก.อีสบอนน์ 49 อาคารอารยะทรัพย์ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0 2636 6310-2วงเล็บมุมซอง (ส่งภาพประกวด MBK Scape)

   – กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
   – บันทึกไฟล์ภาพลงในแผ่น  CDหรือDVD
   – ไฟล์ภาพมีขนาดไม่ต่ำกว่า 2 MB หรือ ไฟล์สูงสุดของกล้อง

2. ส่งด้วยตัวเองที่อีสบอนน์ทั้ง 10 สาขา (เตรียมการเหมือนข้อ 1)
    สาขาเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ชั้น 5 โทร. 020484672
    สาขาสยามพารากอน ชั้น 2 โซน โทร. 026109595
    สาขาเอ็มโพเรียม ชั้น 3 โทร. 026648515
    สาขาเมกกาบางนา ชั้น 2 โทร. 021051848
    สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น G โทร. 029371530
    สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 3 โทร. 028848139
    สาขาเซ็นทรัลเวสเกต ชั้น 2 โทร. 021942994
    สาขาเซ็นทรัลพัทยาบีช ชั้น 3 โทร. 033640-549
    สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 2 โทร. 021509173
    สาขาสีลม ตรงข้าม ธ.กรุงเทพ สนง.ใหญ่ โทร. 026340044

3. ส่งไฟล์ภาพผ่าน อีเมล
ผู้ส่งภาพจะต้องส่งมาที่อีเมล [email protected] โดยแนบไฟล์ใบสมัครมาในอีเมล
ย่อไฟล์ภาพสำหรับการอัพโหลด ให้มีขนาดไม่ต่ำกว่า 2MB แต่ไม่เกิน 10MB 

หมายเหตุ : ผู้ส่ง 1 ท่าน สามารถส่งได้ 1 ภาพเท่านั้น

 

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด
1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องตั้งชื่อภาพที่สื่อถึงความหมายของหัวข้อการประกวด

2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายในช็อตเดียว ห้ามซ้อนภาพ ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล หรือ ใช้พิกเซลความละเอียดสูงสุดของกล้องถ่ายภาพ และต้องเป็นไฟล์แบบมาตรฐาน JPEG  (ส่งเฉพาะไฟล์ภาพเท่านั้น) ภาพที่ผ่านการคัดเลือกทางผู้ดำเนินงานจะพิมพ์ภาพขนาด12×18นิ้ว นำไปจัดแสดงในงาน 

3. ภาพที่ส่งประกวดสามารถตกแต่งภาพพื้นฐานได้ แต่ต้องไม่เกินความเป็นจริง ไม่มีการบิดเบือนรูปภาพ

4. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
  • เป็นภาพที่ผู้ส่งภาพเป็นผู้ที่ถ่ายภาพเองภายในปีพุทธศักราช 2561 และมีกรรมสิทธิ์และสิทธิในภาพดังกล่าวโดยห้ามมิให้ส่งภาพของบุคคลอื่นหรือส่งภาพในนามของบุคคลอื่น ภาพสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด และไม่เป็นภาพที่ผิดต่อกฎหมายหากมีการการกล่าวอ้าง หรือโต้แย้ง สิทธิใดๆ ในภาพที่ส่งเข้าประกวดหรือบริษัทฯ ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่นผู้ส่งภาพต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแต่ผู้เดียว รวมถึงการเข้าเป็นคู่ความร่วม และแก้ต่างในคดีดังกล่าวร่วมกับบริษัทฯโดยบริษัทฯ ไม่จำต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในภาพใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ เว็บไซต์ หรือเอกสารใด ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย หรือโฆษณาและต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน หากมีการตรวจพบว่าภาพดังกล่าวไม่เป็นภาพตามที่กำหนดไว้ข้างต้น คณะกรรมการจะทำการตัดสิทธิ์ภาพที่ส่งเข้าประกวดโดยทันที แม้ภาพดังกล่าวจะผ่านเข้ารอบคัดเลือกไปแล้วก็ตาม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทราบล่วงหน้า

5. ห้ามใส่ชื่อ หรือตัวอักษรใดๆลงในไฟล์ภาพ

 

รางวัลการประกวด

รางวัลที่ 1 : เงินสด 20,000 บาท พร้อม Photo Canvas 20×24 มูลค่า 2,000 บาท และ MODEL MBK CENTER x MAKRUB Limited Edition By Lolay จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 : เงินสด 10,000 บาท พร้อม Photo Canvas 20×24 มูลค่า 2,000 บาท และ MODEL MBK CENTER x MAKRUB Limited Edition By Lolay จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 3 : เงินสด  5,000 บาท พร้อม Photo Canvas 20×24 มูลค่า 2,000 บาท และ MODEL MBK CENTER x MAKRUB Limited Edition By Lolay จำนวน 1 รางวัล

รางวัลชมเชย: เงินสด 1,000 บาท พร้อม Photo Canvas 20×24 มูลค่า 2,000 บาท พร้อมของที่ระลึกจาก MBK CENTER จำนวน 10 รางวัล

ระยะเวลาในการดำเนินการ
 เริ่มสมัครและส่งภาพประกวดได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 10 กรกฎาคม 2561 (สำหรับผู้ที่ส่งผลงานทางไปรษณีย์ จะถือเอาวันประทับตราเป็นสำคัญ)

การประกาศผลภาพที่ผ่านคัดเลือก
 ประกาศผลการตัดสินภาพที่ผ่านคัดเลือกจำนวน 13 ภาพ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 โดยสามารถติดตามผลการประกวดได้ดังนี้
      บนเว็บไซต์ : www.eastbournecamera.com
      เฟสบุ๊คแฟนเพจ :www.facebook.com/EastbourneCamera

ประกาศผลการตัดสินภาพที่ได้รางวัล
ภายในงาน “Eastbourne Camera Expo 2018” @MBK center วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 โดยภาพของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรางวัลต้องมาแสดงตัวภายใน งานก่อนเวลา 13.00น. เพื่อรอการตัดสินและรับรางวัลจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

รายละเอียดอื่นๆ 

– บริษัทฯ จะเรียกขอไฟล์ภาพต้นฉบับ ความละเอียดสูงสุดจากผู้ส่งภาพเข้าประกวด สำหรับภาพที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ โดยผู้ส่งภาพจะต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับให้แก่บริษัทฯ ภายใน 3 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ เรียกขอไฟล์ภาพต้นฉบับ
– ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะนำไปใช้ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของผู้ดำเนินงาน โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
– ผู้ส่งที่ได้รับรางวัลยินยอมให้บริษัทฯ ทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากรางวัลดังกล่าวในอัตราที่กฎหมายกำหนด
– คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายมีสิทธิเด็ดขาดในการกำหนดวิธีการตัดสิน และความเห็นต่างๆ ของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
– การส่งภาพเข้าประกวดให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาการประกวดทุกประการ
– พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือ / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมการประกวด

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-636-6310-2  หรือ www.facebook.com/EastbourneCamera