โครงการประกวดภาพถ่าย “รักษ์ป่าน่าน รักบ้าน น่านนคร”

0

จังหวัดน่านร่วมกับ  ธนาคารกสิกรไทย  จัดการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “รักษ์ป่าน่าน รักบ้าน น่านนคร” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวม 275,000 บาท ผ่านภาพถ่ายโบราณสถาน โบราณวัตถุ วิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

n20160617094322_1459
1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายในจังหวัดน่านเท่านั้น เป็นภาพถ่ายโบราณสถาน โบราณวัตถุ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว
2. ภาพที่ส่งประกวดต้องเป็นแนวนอน เป็นภาพสีอัดขยายขนาด 12 x 18 นิ้ว (อัดขยายเต็มภาพ) ติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด สีดำ ขนาด 16 x 22 นิ้ว นาใบสมัครและแผ่นซีดีรอม ติดด้านหลังของฟิวเจอร์บอร์ด ( ใบสมัคร 1 แผ่นและซีดีรอม 1 แผ่น ต่อ 1 ผลงาน)
3. การประกวดภาพถ่ายประเภทเยาวชนจังหวัดน่าน ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี มีภูมิลาเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดน่าน กรณีศึกษานอกจังหวัดน่าน ต้องให้ผู้บริหารสถานศึกษารับรองว่าเป็นเยาวชนในพื้นที่จังหวัดน่านจริง
4. บันทึกไฟล์ภาพถ่ายลงแผ่นซีดีรอม ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องระบุชื่อ-นามสกุล อย่างชัดเจนลงบนแผ่นซีดีรอม
5. ภาพที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 16 ล้านพิกเซล ส่งไฟล์ภาพต้นฉบับในรูปแบบของไฟล์มาตรฐาน Tiff หรือ JPEG เท่านั้น
6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่เกิน 10 ภาพ โดยต้องตั้งชื่อภาพ และเขียนบรรยายภาพไม่เกิน 4 บรรทัด (ในใบสมัครที่แนบมาพร้อมภาพถ่าย)
7. สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคได้เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะต้องแลดูเป็นธรรมชาติ เหมือนภาพถ่ายปกติ ไม่ตัดต่อ หรือตกแต่งให้ผิดไปจากความเป็นจริง
8. เป็นภาพที่ถ่ายในช่วง เดือนกันยายน 2557 – ตุลาคม 2559 ต้องเป็นผลงานที่ถ่ายด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามนำผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวด และต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด และไม่เคยได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ เพื่อการพาณิชย์มาก่อน ถ้าสืบทราบว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานของผู้อื่น หรือเคยได้รับรางวัลจากการประกวด หรือเคยตีพิมพ์และเผยแพร่ มาก่อน ภาพนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
9. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
10. คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กาหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
11. ขอสงวนสิทธิ์ส่งแผ่นซีดีรอม และภาพถ่ายคืน โดยจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจังหวัดน่าน สามารถนำผลงานออกเผยแพร่หรือใช้ใน กิจกรรมของจังหวัดน่าน ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน และขออนุญาต จากเจ้าของผลงาน ผลงานที่มีการนาไปใช้เจ้าของผลงานจะได้รับหนังสือภาพ น่านนิรันดร 100 ภาพฝัน บันทึกแผ่นดิน 1 เล่มต่อ 1 ภาพ

รางวัลการประกวด

 • ประเภทที่ 1 ประเภทประชาชนทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท และโล่เกียรติคุณ คุณบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทย จำกัด  (มหาชน)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท และโล่เกียรติคุณ จากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
  • รางวัลชมเชย จำนวน 10  รางวัลๆละ 5,000  บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณจากจังหวัดน่าน
 • ประเภทที่ 2 ประเภทเยาวชนจังหวัดน่าน
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 25,000 บาท และโล่เกียรติคุณนายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ปี 2552
  • รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัลๆละ 2,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณจากจังหวัดน่าน

หลักเกณฑ์การตัดสินภาพถ่าย
เกณฑ์การตัดสินภาพจะพิจารณาจากการสื่อความหมายตามหัวข้อของการประกวด เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน ดังนี้
1. เทคนิคในการถ่ายภาพ
2. ความสวยงามของภาพ (สี แสง เงา)
3. ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ
4. การจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย
5. ความหมายของภาพและแนวคิด

ประกาศผลการตัดสิน

ผลการตัดสินจะประกาศทางเว็บไซต์ www.m – culture.th/nan , www.nan.go.th , www.nanpr.go.th ภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 และจะแจ้งผลให้ผู้ชนะการประกวดทราบโดยตรงทางโทรศัพท์

กำหนดการส่งผลงาน

 • ส่งผลงานระหว่างเดือนมิถุนายน – 31 ตุลาคม 2559
 • ส่งทางไปรษณีย์ (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ) ส่งที่ “สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
  วงเล็บมุมซองว่า “ ประกวดภาพถ่ายรักษ์ป่าน่าน … รักบ้าน…น่านนคร ”
 • ส่งด้วยตนเอง พร้อมใบสมัคร (ในวันเวลาราชการ) ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 054 -711650 ,054 – 711651

หรือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางจริยา จีนเพชร 081 – 8741636

นางชญากานต์ เพชรสุทธิ์ 089 – 9245226

นางสาวอภิญญตา ทนะขว้าง 089 – 9245228

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน