ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ งานวันนริศ “ร้อน”

0

Photo contest_21HOT
[ปิดรับ: ทางไปรษณีย์ 14 พ.ย. 2557  , ส่งด้วยตัวเอง 20-22 พ.ย. 2557]

รางวัล

รางวัลยอด เยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติ
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัลละ 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
รางวัลเกียรติยศ จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

หัวข้อการประกวด
เรื่อง “ร้อน”
“ร้อน” สามารถสื่อความหมายอย่างตรงไปตรงมาได้ว่า “อุณหภูมิที่สูงขึ้น” “ความกระตือรือร้น” “ความตื่นเต้น” “ความรู้สึกรุนแรง” หรือแสดงถึง “พลัง” ซึ่งสื่อออกมาได้ทั้งในทางรูปธรรมและนามธรรม “ร้อน” อาจใช้เป็นคำนามทั่วไป ที่ให้ความหมายแตกต่างกันออกไป อาทิ ความร้อน อากาศร้อน ฤดูร้อน ใจร้อน ทุกข์ร้อน เลือดร้อน ร้อนใน พักร้อน เขตร้อน ทำหน้าที่เป็นคำกริยาที่อยู่ร่วมกับคำอื่น เพื่อบ่งบอกถึงสภาวะที่เป็นอยู่ อารมณ์ ความรู้สึก สภาวะทางจิต อาทิ ร้อนตัว ร้อนใจ ร้อนรน ร้อนรุ่ม (สภาวะของอารมณ์ ใจ) ร้อนอกร้อนใจ ทำหน้าที่ประกอบกับคำอื่นเพื่อเปรียบเทียบหรือแสดงให้เห็นภาพพจน์ของสิ่งนั้น ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น อาทิ ร้อนระอุ (อากาศ) ร้อนจัด ร้อน ๆ (เครื่องดื่ม) ร้อนจี๋ ร้อนเป็นไฟ ร้อนเปรี้ยง ร้อนผ่าว ร้อนแรง (ฟอร์มร้อนแรง) สด ๆ ร้อน ๆ ร้อนอบอ้าว เผ็ดร้อน รีบร้อน เร่าร้อน หรือ เป็นคำที่สามารถสื่อความหมายโดยนัย อาทิ ร้อนผ้าเหลือง ร้อนวิชา ร้อนหู ขี้ร้อน ของร้อน (ของที่เพิ่งจะขโมยมา) เป็นต้น

ประเภทของภาพถ่าย
ภาพถ่ายฟิล์มสี ฟิล์มขาวดำ หรือดิจิตอล

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ร้อน”
2. สามารถถ่ายภาพได้ทั้งกล้องบรรจุฟิล์มและกล้องดิจิตอล สร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคอิสระไม่จำกัดรูปแบบ
3. การส่งภาพถ่ายให้ส่งได้คนละไม่น้อยกว่า 2 ภาพ แต่ไม่เกิน 4 ภาพ ให้ส่งผลงานภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดเป็นซีดี โดยให้บันทึกภาพเป็นไฟล์ JPEG ลงแผ่นซีดี ความละเอียด 300 DPI ขนาด 24 X 30 นิ้ว (ในการตัดสินรอบแรก) ทั้งนี้ การตั้งชื่อไฟล์ภาพให้ระบุเป็นหมายเลข (1, 2, 3, 4) เท่านั้น
4. เป็นผลงานภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยแสดงต่อสาธารณชน รวมทั้งปรากฏในสื่อทุกประเภท และไม่เคยได้รับรางวัลใดๆมาก่อน หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับและไม่ให้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ
5. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามมิให้ส่งผลงานในนามผู้อื่น หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ และตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งต่อ ๆ ไป
6. ผู้ส่งผลงานต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครตามที่กำหนดไว้ในใบสมัครและระบุข้อมูลให้ชัดเจน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ส่งภาพถ่าย (จะไม่รับการส่งผลงานทาง E-mail)
7. ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
8. ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ภาพถ่ายและต้นฉบับ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
9. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด มหาวิทยาลัยศิลปากรมีสิทธิ์คัดเลือกนำไปจัดแสดงในที่ต่าง ๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร เอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสื่อสารสนเทศทุกประเภท
10. มหาวิทยาลัยศิลปากรขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนซีดีไฟล์ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมประกวด

การส่งผลงานเข้าประกวด

ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 3 – 14 พฤศจิกายน 2557
ส่งถึง งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
ส่งด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2557 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องลานจัน ชั้น L สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
โทร. 0 2849 7500 – 30 ต่อ 31105, 31111 และ 31113
โทร. 0 2849 7538 หรือ 0 2849 7564
โทรสาร 0 2849 7563
E-mail: [email protected]
Facebook : www.facebook.com/NarisdayPhotoContest
ดาวน์โหลดใบสมัคร www.photo.su.ac.th

Credits: NarisdayPhotoContest Facebook