ประกวดภาพถ่าย “ม่วนคัก ฮัก ISAN” ชิงเงินรางวัลรวม 400,000 บาท

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนผู้รักการถ่ายภาพ ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ “ม่วนคัก
ฮัก ISAN” เพื่อร่วมกันถ่ายทอดความประทับใจในชุมชนท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 84 หมู่บ้าน ใน
โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม(ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) ชิงเงินรางวัลรวม 400,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

ประเภทผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ประชาชนทั่วไป
 2. บุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประชาชน (ประเภทบุคคลทั่วไป)
  หรือสำเนาบัตรข้าราชการ (ประเภทบุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน)
 3. ผลงานภาพถ่าย

เงื่อนไขผู้ส่งผลงาน

 1. ผู้สมัคร 1 ราย สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 20 ผลงาน
 2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานได้เพียง 1 ประเภท
 3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสูดไม่เกิน 2 รางวัล
 4. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรไม่มีสิทธิในการส่งภาพเข้าประกวด

เงินรางวัล

 1. ประเภทบุคคลทั่วไป เงินรางวัลรวม 270,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 30 รางวัล
 1. ประเภทบุคคลทั่วไป เงินรางวัลรวม 130,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 10 รางวัล

ลักษณะผลงาน

ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายจากหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 84 หมู่บ้าน ที่อยู่ในรายชื่อหมู่บ้านตามโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนา ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตามประกาศของกรมการพัฒนาชุมชนที่แสดง ถึงความงดงามของภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต ตลอดจนวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม หรือ แสดงออกถึงความ ร่วมมือกันอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชน

เงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด

 1. ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless,
  Compact, Drone, Action Camera และ Smartphone) โดยต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
  – 1 กรกฎาคม 2562
 2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีขนาด 5 MB ขึ้นไป โดยกำหนดขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 Pixel และต้องไม่มีลาย
  น้ำ ตัวอักษร เครดิตภาพ หรือกราฟิกใดๆ บนภาพ รวมทั้ง ห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาว หรือสีใดๆ
 3. กำหนดส่งไฟล์ภาพด้วยนามสกุล .jpg เท่านั้น ไม่รับภาพนามสกุล RAW File และนามสกุลอื่นๆ โดยผู้ส่ง ภาพเข้าประกวด
  ต้องเก็บรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับ RAW / JPG ไว้ และยังคงมีข้อมูล EXIF ไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการตัดสิน
  ตรวจสอบได้ และส่งมอบให้คณะผู้จัดประกวดในกรณีเป็นผู้ได้รับรางวัล
 4. ต้องระบุสถานที่ในภาพถ่าย ชื่อภาพผลงาน พร้อมอธิบายแนวคิดภาพละไม่เกิน 2 บรรทัด ตามแบบฟอร์มในใบสมัคร
 5. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเข้ากับแนวคิด และตอบสนองหัวข้อการประกวดที่กำหนด
 6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีการตกแต่ง เปลี่ยนแปลง ปรับสภาพแวดล้อมธรรมชาติหรืออื่นใดเพื่อการถ่ายภาพ
 7. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยตีพิมพ์ เผยแพร่ เพื่อการโฆษณาหรือการพาณิชย์ หรือส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
  และไม่เป็นภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ
 8. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นภาพในรูปแบบทริปถ่ายภาพ (ทริปถ่ายภาพ คือการจัดแสง ฉาก หรือองค์ประกอบอื่นใด
  ที่เป็นการเซ็ทขึ้นมาเพื่อถ่ายภาพ ทั้งนี้การตัดสินให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ)

ข้อตกลง

 1. ภาพที่ชนะการประกวดทุกรางวัลให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนสงวนสิทธิ์
  ไม่ส่งภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดรวมทั้งไฟล์ต้นฉบับคืนให้แก่ผู้ส่งเข้าประกวด ส่วนภาพที่ไม่ชนะการประกวด
  ทางกรมการพัฒนาชุมชนมีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ไปแสดงและเผยแพร่ รวมทั้งพิมพ์หรือทำซ้ำ
  เพื่อใช้ในกิจการของกรมฯ โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ (โดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมี
  สิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 18 คือ มีสิทธิในการแสดงตัวว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และมีสิทธิใน
  การห้ามไม่ให้ผู้อื่นเอางานของตน ไปดัดแปลงให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์งานตลอดไป)
 2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดและไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของภาพที่ได้รับรางวัลไปแล้วและสามารถพิสูจน์
  ได้ว่าทำผิดจริง ทางกรมฯ ผู้จัดประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอรางวัลคืนจากผู้ส่งผลงาน
  นั้นได้
 3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 1. ความสอดคล้องและสะท้อนถึงหัวข้อที่กรมฯ กำหนด
 2. องค์ประกอบของภาพ
 3. เทคนิคการถ่ายภาพ
 4. ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อความหมายในการถ่ายภาพ

ช่องทางการสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงาน ดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.cdd.go.th , www.imagesolution.co.th
  และ Facebook Fanpage : OTOP Travels
 2. กรณีส่งใบผลงานและใบสมัครทางไปรษณีย์ แนบไฟล์รูปภาพที่ส่งเข้าประกวด ในรูปแบบ .jpg ลงแผ่น CD / DVD /
  USB FLASH Drive แนบใส่ซองส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 147 ซ.แจ้งวัฒนะ
  10 แยก 9-1-9 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 วงเล็บมุมซอง “ประกวดภาพถ่าย
  หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” โดยยึดวันประทับตราฯ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นสำคัญ
  3.กรณีสมัครและส่งผลงานผ่านอีเมล (E-mail)
  การส่งใบสมัครและแนบไฟล์ผลงานผ่านทางอีเมล สามารถส่งได้ที่ [email protected] โดยต้อง
  ทำการแนบไฟล์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมอัพโหลดไฟล์ภาพที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 MB
  ** กรณีสมัครและส่งผลงานผ่านอีเมล สามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
  ** ในการส่งภาพเข้าประกวด ผู้สมัครต้อง
  ตั้งชื่อไฟล์โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษระบุข้อความ ดังนี้ นามสกุลชื่อ ลำดับภาพที่จัดส่งประกวด เช่น 01, 02,
  03…. ตัวอย่าง นายชนะ พากเพียร ส่งภาพมากกว่า 1 ภาพ ตั้งชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษระบุข้อความ ดังนี้
  Parkpaen_Chana_01

หมายเหตุ :
เปิดรับสมัครและส่งผลงานภาพถ่าย 1 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ทาง www.cdd.go.th, www.imagesolution.co.th
และ Facebook Fanpage : OTOP Travels และเปิดโอกาสให้ร้องเรียนภาพถ่ายภายใน 3 วันหลังประกาศผล
โดยส่งคำร้องพร้อมหลักฐาน มายัง email : [email protected] เท่านั้น (ไม่รับคำร้องผ่านช่องทางอื่นๆ)
จัดแสดงผลงานภาพถ่าย ในงาน “นิทรรศการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม

 • 2 สิงหาคม 2562 และจัดงานมอบรางวัลวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น จำกัด
www.imagesolution.co.th
E-Mail : [email protected]
Facebook : OTOP Travels
โทรศัพท์ : 09 5954 5512

207,021FansLike
1,340FollowersFollow
650FollowersFollow
3,820SubscribersSubscribe

7 เทคนิคที่คาดไม่ถึง ซึ่งทำให้ถ่าย Landscape ได้ดีขึ้น

เพื่อนๆคงได้เห็นเทคนิคการถ่าย Landscape มากมายเช่น ทิป11 ข้อ สำหรับการถ่าย Landscape , 5 เทคนิคในการถ่าย Landscape ให้มี Impact แต่บทความนี้จะต่างออกไป เพราะการจะเป็นช่างภาพที่ดีขึ้นนั้นอาจไม่ต้องทำตามกฏถ่ายภาพต่างๆมากนัก

คู่มือการถ่าย SEASCAPE ฉบับสมบูรณ์ (ภาคแรก)

เมื่อไปทะเล ช่างภาพอย่างเราก็อยากจะได้ภาพสวยๆกลับไป ไม่ใช่แค่ความทรงจำ แต่ต้องถ่ายทอดความสวยงามตรงหน้าให้ผู้อื่นเห็นด้วย ทั้งทะเล และชายฝั่งนั้นสวยงาม แต่ภาพที่ถ่ายมาได้ ไม่สวยเหมือนที่ตาเห็น? ไม่ต้องห่วง บทความของ ANTON GORLIN นี้ช่วยท่านได้ (อ่าน  ภาค2, ภาค3, ภาค4, ภาค5, ภาค6 , ภาค7) เนื้อหาในบทความนี้ Seascape คืออะไร ความปลอดภัยในการถ่าย Seascape การวางแผนในการถ่าย Seascape การจัดองค์ประกอบการถ่าย Seascape เทคนิคและการตั้งค่า ...

5 เคล็ดลับที่ช่างภาพทุกคนควรศึกษา

Pedro Quintela ครูสอนประวัติศาสตร์และช่างภาพฝีมือดีคนหนึ่ง เป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคน และ เขาถูกถามบ่อยๆว่า เบื้องหลังภาพสวยๆของเขามีเคล็ดลับอะไรบ้าง ไปฟังเรื่องราวที่เขาแนะนำกันเลยครับ อุปกรณ์, แรงบันดาลใจ, จินตนาการ      อุปกรณ์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงกล้องที่ดีที่สุดในโลก มีภาพสวยๆมากมายที่เราเห็นทุกวันนี้ ถ่ายด้วยกล้องราคาถูก สเปคไม่สูง...

Aperture คืออะไร และมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง

เรื่องรูรับแสง สิ่งสำคัญมากๆที่ช่างภาพมือใหม่ต้องรู้ เป็นบทความจาก คุณ SORNSAK SAKBODIN ครับ เนื้อความตามข้างล่างนี่เลย (ภาพจาก gasendra) Aperture คืออะไร และมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง นั่นไม่ใช่คำถามครับ แต่เป็นคำขอที่ส่งเข้ามาทางกล่องจดหมายส่วนตัว บอกว่าพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้ว แต่อยากให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้อีกหน่อยว่า มันมีผลอย่างไรบ้างในการถ่ายภาพโดยรวม เพราะมีเพื่อนอีกหลายคนที่กำลังเริ่มถ่ายภาพด้วยโหมด M แต่ไม่มีความรู้ทางด้านถ่ายภาพอย่างจริงจังมากันมาก่อนเลย ภาพที่ได้มาจึงค่อนข้างแย่ ผมขออธิบายสั้นๆ ตามที่ผมเข้าใจก็แล้วกันว่า Aperture คือช่องรับแสง หรือรูรับแสงบนเลนส์ ค่าของมันได้รับการกำหนดมาเป็น f-stops...

7 เทคนิคการถ่ายแนว Photojournalism โดย Damir Sagolj

ผมได้ไปอ่านบทความพี่ชุมในเว็บ pixniq แล้วไปเจอวีดีโอของคุณ Damir Sagolj ที่เป็นหัวหน้าทีมช่างภาพ Reuters ประจำประเทศไทย และเป็นช่างภาพระดับรางวัล เขาเล่าเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพข่าว เห็นว่ามีประโยชน์เลยแปลมาให้ฟังกันครับ 1.พยายามเล่นกับกล้องเรียนรู้มันให้มากที่สุดก่อนที่ไปถ่ายสถานการณ์จริงๆ เพราะถ้าคุณไม่ลองใช้มัน ไม่รู้เกี่ยวกับมัน เมื่อจังหวะสำคัญที่คุณต้องถ่าย คุณมางงอยู่ว่า ปรับรูรับแสงตรงไหน ความเร็วชัตเตอร์ตรงไหน ควรปรับอะไรเท่าไหร่ เหตุการณ์ต่างๆได้เกิดขึ้นไปเรียบร้อยแล้ว และคุณเพิ่งมาตระหนักว่าควรตั้งค่าอะไรเท่าไหร่ มันสายไปเสียแล้ว 2. เรื่องราวต่างๆ ไม่ได้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อคุณไปถึงสถานที่นั้นๆ มันเกิดขึ้นมานานแล้ว คุณต้องศึกษา...

Related articles