ประกวดภาพถ่าย “ม่วนคัก ฮัก ISAN” ชิงเงินรางวัลรวม 400,000 บาท

0

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนผู้รักการถ่ายภาพ ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ “ม่วนคัก
ฮัก ISAN” เพื่อร่วมกันถ่ายทอดความประทับใจในชุมชนท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 84 หมู่บ้าน ใน
โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม(ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) ชิงเงินรางวัลรวม 400,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

ประเภทผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ประชาชนทั่วไป
 2. บุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประชาชน (ประเภทบุคคลทั่วไป)
  หรือสำเนาบัตรข้าราชการ (ประเภทบุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน)
 3. ผลงานภาพถ่าย

เงื่อนไขผู้ส่งผลงาน

 1. ผู้สมัคร 1 ราย สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 20 ผลงาน
 2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานได้เพียง 1 ประเภท
 3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสูดไม่เกิน 2 รางวัล
 4. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรไม่มีสิทธิในการส่งภาพเข้าประกวด

เงินรางวัล

 1. ประเภทบุคคลทั่วไป เงินรางวัลรวม 270,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 30 รางวัล
 1. ประเภทบุคคลทั่วไป เงินรางวัลรวม 130,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 10 รางวัล

ลักษณะผลงาน

ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายจากหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 84 หมู่บ้าน ที่อยู่ในรายชื่อหมู่บ้านตามโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนา ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตามประกาศของกรมการพัฒนาชุมชนที่แสดง ถึงความงดงามของภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต ตลอดจนวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม หรือ แสดงออกถึงความ ร่วมมือกันอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชน

เงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด

 1. ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless,
  Compact, Drone, Action Camera และ Smartphone) โดยต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
  – 1 กรกฎาคม 2562
 2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีขนาด 5 MB ขึ้นไป โดยกำหนดขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 Pixel และต้องไม่มีลาย
  น้ำ ตัวอักษร เครดิตภาพ หรือกราฟิกใดๆ บนภาพ รวมทั้ง ห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาว หรือสีใดๆ
 3. กำหนดส่งไฟล์ภาพด้วยนามสกุล .jpg เท่านั้น ไม่รับภาพนามสกุล RAW File และนามสกุลอื่นๆ โดยผู้ส่ง ภาพเข้าประกวด
  ต้องเก็บรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับ RAW / JPG ไว้ และยังคงมีข้อมูล EXIF ไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการตัดสิน
  ตรวจสอบได้ และส่งมอบให้คณะผู้จัดประกวดในกรณีเป็นผู้ได้รับรางวัล
 4. ต้องระบุสถานที่ในภาพถ่าย ชื่อภาพผลงาน พร้อมอธิบายแนวคิดภาพละไม่เกิน 2 บรรทัด ตามแบบฟอร์มในใบสมัคร
 5. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเข้ากับแนวคิด และตอบสนองหัวข้อการประกวดที่กำหนด
 6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีการตกแต่ง เปลี่ยนแปลง ปรับสภาพแวดล้อมธรรมชาติหรืออื่นใดเพื่อการถ่ายภาพ
 7. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยตีพิมพ์ เผยแพร่ เพื่อการโฆษณาหรือการพาณิชย์ หรือส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
  และไม่เป็นภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ
 8. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นภาพในรูปแบบทริปถ่ายภาพ (ทริปถ่ายภาพ คือการจัดแสง ฉาก หรือองค์ประกอบอื่นใด
  ที่เป็นการเซ็ทขึ้นมาเพื่อถ่ายภาพ ทั้งนี้การตัดสินให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ)

ข้อตกลง

 1. ภาพที่ชนะการประกวดทุกรางวัลให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนสงวนสิทธิ์
  ไม่ส่งภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดรวมทั้งไฟล์ต้นฉบับคืนให้แก่ผู้ส่งเข้าประกวด ส่วนภาพที่ไม่ชนะการประกวด
  ทางกรมการพัฒนาชุมชนมีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ไปแสดงและเผยแพร่ รวมทั้งพิมพ์หรือทำซ้ำ
  เพื่อใช้ในกิจการของกรมฯ โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ (โดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมี
  สิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 18 คือ มีสิทธิในการแสดงตัวว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และมีสิทธิใน
  การห้ามไม่ให้ผู้อื่นเอางานของตน ไปดัดแปลงให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์งานตลอดไป)
 2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดและไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของภาพที่ได้รับรางวัลไปแล้วและสามารถพิสูจน์
  ได้ว่าทำผิดจริง ทางกรมฯ ผู้จัดประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอรางวัลคืนจากผู้ส่งผลงาน
  นั้นได้
 3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 1. ความสอดคล้องและสะท้อนถึงหัวข้อที่กรมฯ กำหนด
 2. องค์ประกอบของภาพ
 3. เทคนิคการถ่ายภาพ
 4. ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อความหมายในการถ่ายภาพ

ช่องทางการสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงาน ดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.cdd.go.th , www.imagesolution.co.th
  และ Facebook Fanpage : OTOP Travels
 2. กรณีส่งใบผลงานและใบสมัครทางไปรษณีย์ แนบไฟล์รูปภาพที่ส่งเข้าประกวด ในรูปแบบ .jpg ลงแผ่น CD / DVD /
  USB FLASH Drive แนบใส่ซองส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 147 ซ.แจ้งวัฒนะ
  10 แยก 9-1-9 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 วงเล็บมุมซอง “ประกวดภาพถ่าย
  หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” โดยยึดวันประทับตราฯ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นสำคัญ
  3.กรณีสมัครและส่งผลงานผ่านอีเมล (E-mail)
  การส่งใบสมัครและแนบไฟล์ผลงานผ่านทางอีเมล สามารถส่งได้ที่ [email protected] โดยต้อง
  ทำการแนบไฟล์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมอัพโหลดไฟล์ภาพที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 MB
  ** กรณีสมัครและส่งผลงานผ่านอีเมล สามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
  ** ในการส่งภาพเข้าประกวด ผู้สมัครต้อง
  ตั้งชื่อไฟล์โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษระบุข้อความ ดังนี้ นามสกุลชื่อ ลำดับภาพที่จัดส่งประกวด เช่น 01, 02,
  03…. ตัวอย่าง นายชนะ พากเพียร ส่งภาพมากกว่า 1 ภาพ ตั้งชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษระบุข้อความ ดังนี้
  Parkpaen_Chana_01

หมายเหตุ :
เปิดรับสมัครและส่งผลงานภาพถ่าย 1 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ทาง www.cdd.go.th, www.imagesolution.co.th
และ Facebook Fanpage : OTOP Travels และเปิดโอกาสให้ร้องเรียนภาพถ่ายภายใน 3 วันหลังประกาศผล
โดยส่งคำร้องพร้อมหลักฐาน มายัง email : [email protected] เท่านั้น (ไม่รับคำร้องผ่านช่องทางอื่นๆ)
จัดแสดงผลงานภาพถ่าย ในงาน “นิทรรศการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม

 • 2 สิงหาคม 2562 และจัดงานมอบรางวัลวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น จำกัด
www.imagesolution.co.th
E-Mail : [email protected]
Facebook : OTOP Travels
โทรศัพท์ : 09 5954 5512