ประกวดภาพถ่าย “ม่วนคัก ฮัก ISAN” ชิงเงินรางวัลรวม 400,000 บาท

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนผู้รักการถ่ายภาพ ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ “ม่วนคัก
ฮัก ISAN” เพื่อร่วมกันถ่ายทอดความประทับใจในชุมชนท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 84 หมู่บ้าน ใน
โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม(ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) ชิงเงินรางวัลรวม 400,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

ประเภทผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ประชาชนทั่วไป
 2. บุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประชาชน (ประเภทบุคคลทั่วไป)
  หรือสำเนาบัตรข้าราชการ (ประเภทบุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน)
 3. ผลงานภาพถ่าย

เงื่อนไขผู้ส่งผลงาน

 1. ผู้สมัคร 1 ราย สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 20 ผลงาน
 2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานได้เพียง 1 ประเภท
 3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสูดไม่เกิน 2 รางวัล
 4. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรไม่มีสิทธิในการส่งภาพเข้าประกวด

เงินรางวัล

 1. ประเภทบุคคลทั่วไป เงินรางวัลรวม 270,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 30 รางวัล
 1. ประเภทบุคคลทั่วไป เงินรางวัลรวม 130,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 10 รางวัล

ลักษณะผลงาน

ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายจากหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 84 หมู่บ้าน ที่อยู่ในรายชื่อหมู่บ้านตามโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนา ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตามประกาศของกรมการพัฒนาชุมชนที่แสดง ถึงความงดงามของภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต ตลอดจนวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม หรือ แสดงออกถึงความ ร่วมมือกันอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชน

เงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด

 1. ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless,
  Compact, Drone, Action Camera และ Smartphone) โดยต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
  – 1 กรกฎาคม 2562
 2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีขนาด 5 MB ขึ้นไป โดยกำหนดขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 Pixel และต้องไม่มีลาย
  น้ำ ตัวอักษร เครดิตภาพ หรือกราฟิกใดๆ บนภาพ รวมทั้ง ห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาว หรือสีใดๆ
 3. กำหนดส่งไฟล์ภาพด้วยนามสกุล .jpg เท่านั้น ไม่รับภาพนามสกุล RAW File และนามสกุลอื่นๆ โดยผู้ส่ง ภาพเข้าประกวด
  ต้องเก็บรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับ RAW / JPG ไว้ และยังคงมีข้อมูล EXIF ไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการตัดสิน
  ตรวจสอบได้ และส่งมอบให้คณะผู้จัดประกวดในกรณีเป็นผู้ได้รับรางวัล
 4. ต้องระบุสถานที่ในภาพถ่าย ชื่อภาพผลงาน พร้อมอธิบายแนวคิดภาพละไม่เกิน 2 บรรทัด ตามแบบฟอร์มในใบสมัคร
 5. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเข้ากับแนวคิด และตอบสนองหัวข้อการประกวดที่กำหนด
 6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีการตกแต่ง เปลี่ยนแปลง ปรับสภาพแวดล้อมธรรมชาติหรืออื่นใดเพื่อการถ่ายภาพ
 7. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยตีพิมพ์ เผยแพร่ เพื่อการโฆษณาหรือการพาณิชย์ หรือส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
  และไม่เป็นภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ
 8. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นภาพในรูปแบบทริปถ่ายภาพ (ทริปถ่ายภาพ คือการจัดแสง ฉาก หรือองค์ประกอบอื่นใด
  ที่เป็นการเซ็ทขึ้นมาเพื่อถ่ายภาพ ทั้งนี้การตัดสินให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ)

ข้อตกลง

 1. ภาพที่ชนะการประกวดทุกรางวัลให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนสงวนสิทธิ์
  ไม่ส่งภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดรวมทั้งไฟล์ต้นฉบับคืนให้แก่ผู้ส่งเข้าประกวด ส่วนภาพที่ไม่ชนะการประกวด
  ทางกรมการพัฒนาชุมชนมีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ไปแสดงและเผยแพร่ รวมทั้งพิมพ์หรือทำซ้ำ
  เพื่อใช้ในกิจการของกรมฯ โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ (โดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมี
  สิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 18 คือ มีสิทธิในการแสดงตัวว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และมีสิทธิใน
  การห้ามไม่ให้ผู้อื่นเอางานของตน ไปดัดแปลงให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์งานตลอดไป)
 2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดและไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของภาพที่ได้รับรางวัลไปแล้วและสามารถพิสูจน์
  ได้ว่าทำผิดจริง ทางกรมฯ ผู้จัดประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอรางวัลคืนจากผู้ส่งผลงาน
  นั้นได้
 3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 1. ความสอดคล้องและสะท้อนถึงหัวข้อที่กรมฯ กำหนด
 2. องค์ประกอบของภาพ
 3. เทคนิคการถ่ายภาพ
 4. ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อความหมายในการถ่ายภาพ

ช่องทางการสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงาน ดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.cdd.go.th , www.imagesolution.co.th
  และ Facebook Fanpage : OTOP Travels
 2. กรณีส่งใบผลงานและใบสมัครทางไปรษณีย์ แนบไฟล์รูปภาพที่ส่งเข้าประกวด ในรูปแบบ .jpg ลงแผ่น CD / DVD /
  USB FLASH Drive แนบใส่ซองส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 147 ซ.แจ้งวัฒนะ
  10 แยก 9-1-9 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 วงเล็บมุมซอง “ประกวดภาพถ่าย
  หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” โดยยึดวันประทับตราฯ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นสำคัญ
  3.กรณีสมัครและส่งผลงานผ่านอีเมล (E-mail)
  การส่งใบสมัครและแนบไฟล์ผลงานผ่านทางอีเมล สามารถส่งได้ที่ [email protected] โดยต้อง
  ทำการแนบไฟล์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมอัพโหลดไฟล์ภาพที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 MB
  ** กรณีสมัครและส่งผลงานผ่านอีเมล สามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
  ** ในการส่งภาพเข้าประกวด ผู้สมัครต้อง
  ตั้งชื่อไฟล์โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษระบุข้อความ ดังนี้ นามสกุลชื่อ ลำดับภาพที่จัดส่งประกวด เช่น 01, 02,
  03…. ตัวอย่าง นายชนะ พากเพียร ส่งภาพมากกว่า 1 ภาพ ตั้งชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษระบุข้อความ ดังนี้
  Parkpaen_Chana_01

หมายเหตุ :
เปิดรับสมัครและส่งผลงานภาพถ่าย 1 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ทาง www.cdd.go.th, www.imagesolution.co.th
และ Facebook Fanpage : OTOP Travels และเปิดโอกาสให้ร้องเรียนภาพถ่ายภายใน 3 วันหลังประกาศผล
โดยส่งคำร้องพร้อมหลักฐาน มายัง email : [email protected] เท่านั้น (ไม่รับคำร้องผ่านช่องทางอื่นๆ)
จัดแสดงผลงานภาพถ่าย ในงาน “นิทรรศการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม

 • 2 สิงหาคม 2562 และจัดงานมอบรางวัลวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น จำกัด
www.imagesolution.co.th
E-Mail : [email protected]
Facebook : OTOP Travels
โทรศัพท์ : 09 5954 5512

206,300FansLike
1,272FollowersFollow
654FollowersFollow
3,820SubscribersSubscribe

คุณอาจเป็นช่างภาพ แต่คุณเป็นศิลปินหรือเปล่า?

เมื่อคุณลั่นชัตเตอร์เพื่อถ่ายรูป คุณเป็นช่างภาพ แต่มันคุณเป็นศิลปินด้วยหรือป่าว นีเ่ป็นคำถามจาก Roger Ballen ศิลปินสายดาร์กที่มีชื่อเสียง COOPH ได้ทำวีดีโอ 7 สิ่งที่ช่วยให้คุณเป็นทั้งช่างภาพและศิลปิน จุดประสงค์ของศิลปะ ทำไมผลงานบางชิ้นถึงตราตรึงติดอยู่ในสมองเรา และบางชิ้น มองแปปๆก็ลืม ถ้าคุณไตร่ตรองเรื่องนี้ได้แล้วคุณอาจเป็นศิลปิน สร้างนิยามใหม่ในโลกของคุณ คุณนิยามคำว่าน่าเกลียดไว้อย่างไร คุณให้คำนิยามสิ่งต่างๆ อย่างไร  หากคุณนิยามสิ่งต่างๆได้ใหม่ คุณอาจเป็นศิลปิน ความสัมพันธ์ของการมอง เมื่อคุณมีทักษะการมองที่ดี เห็นความสัมพันธ์บางอย่างที่ซับซ้อนที่อยู่เหนือคำพูดได้ คุณอาจเป็นศิลปิน เอกลักษณ์ เมื่อคุณเรียนรู้ว่าทุกช่วงเวลานั้นสำคัญ และไม่มีภาพไหนที่ถ่ายออกมาซ้ำมันได้ คุณอาจเป็นศิลปิน ...

5 เทคนิคสนุกๆ ในการถ่ายรูปน้ำ

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในแต่ละวันเราอยู่ร่วมกับน้ำตลอดเวลา แต่เรามักจะมองข้ามมัน ไม่ค่อยสนใจที่จะถ่ายมันซักเท่าไหร่ วันนี้มีไอเดียสนุกๆ ในการถ่ายน้ำ มาให้ลองทำกันครับ  เทคนิคแรก แช่แข็ง เอาผลไม้หรือดอกไม้แช่น้ำ แล้สใส่ช่อง Freeze เอามาถ่าย แล้วทุบให้แตก แล้วถ่ายอีกช็อต เทคนิคที่ 2 เล่นกับไฟ เอาน้ำมันราดที่น้ำ แล้วจุดไฟ แต่ต้องระวังมากๆ เด็กๆ ไม่ควรใช้เทคนิคนี้ เทคนิคที่ 3 ถ่าย Long Exposure โดยการใช้ขาตั้งและ ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ต่ำๆ เทคนิคที่...

ทำภาพให้สวย ด้วยเทคนิค Split Toning

คุณเคยถ่ายภาพออกมาแล้วผิดหวังกับภาพที่ได้ไหม  เพราะคุณถ่ายมาจังหวะไม่ดีหรอ? บางครั้งคุณได้ถ่ายจังหวะ หรือองค์ประกอบมาดีแล้ว แต่เมื่อมาดูภาพทีหลังเหมือนมันขาดอะไรบางอย่าง นี่เป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่ช่างภาพต้องเผชิญ  คือการนำเสนอความรู้สึกเข้าไปในภาพ และเครื่องมือที่ถูกมองข้ามมากที่สุดในกระบวนการแต่งภาพของช่างภาพหลายคนก็คือสี ตัวอย่างภาพโทนอุ่น ผมไม่ได้พูดถึงสีที่อยู่ในภาพ เช่นรถสีแดง หรือ เสื้อสีเหลือง ผมพูดถึงสีของภาพโดยรวม โทนของภาพของคุณ เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน สีส่งผลต่อความรู้สึกของคนมอง ลองอ่าน มาทำความเข้าใจเรื่องสี กันเถอะ เหนือกว่า White Balance ขั้นตอนแรกที่คุณสามารถปรับโทนภาพของคุณได้คือปรับ White Balance ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดวันไหนเมฆครึ้มสีเทา คุณอาจใช้อุณหภูมิสีให้ดูอุ่นมากขึ้น มันจะทำให้ภาพทั้งภาพดูออกเหลืองๆส้มๆ หากปรับไปตรงข้าม ก็จะได้สีน้ำเงินๆ โทนเย็นๆ ตัวอย่างภาพโทนเย็น แม้ว่าการตั้งค่า White...

ง่ายแต่แจ๋ง! การใช้ไฟคริสต์มาส สร้างโบเก้ด้านหน้าในการถ่ายคน

ช่างภาพหลายคนชอบถ่ายโบเก้ซึ่งอยู่ด้านหลังนางแบบ แต่วันนี้ Mark Wallace (Adorama TV) จะมาสอนวิธีการสร้างโบเก้ด้านหน้าโดยใช้หลอดไฟจำพวกไฟคริสต์มาส ซึ่งวิธีการง่ายมาก แต่ได้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ คุณสามารถใช้แสงจากธรรมชาติ หรือ ไฟต่อเนื่อง และควรใช้พื้นหลังที่ไม่รก และคุณต้องมี 3 สิ่งนี้ ไฟ LED หรือ ไฟคริสต์มาส ขาตั้งกล้อง เลนส์ที่มีรูรับแสงกว้าง คุณตั้งขาตั้ง และใช้ Manual Focus เพราะไฟจะอยู่ด้านหน้าหากใช้ auto...

สิ่งที่ควรทำ และ ไม่ควรทำ เกี่ยวกับการ์ดหน่วยความจำ

Jeff Cable ช่างภาพจากซานฟรานซิสโก ผมใช้เวลาหลายปีในการเป็นผู้อำนวยการด้านฝ่ายขายที่ Lexar และเขาไม่เคยบอก เกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำ และ ไม่ควรทำ กับการ์ดหน่วยความจำ บัดนี้เขาได้ออกจากบริษัทแล้ว และสามารถเขียนมาบอกเล่าทุกคนได้ คนส่วนมากเมื่อมองการ์ดหน่วยความจำ ก็จะเห็นเป็นชิ้นพลาสติก หรือชิ้นเหล็กอันหนึ่ง พวกเขาไม่คิดอะไรมากมาย แต่ภายในนั้นมันฉลาด มีหน่วยประมวลผล มีหน่วยความจำ และอีกมากมาย คุณภาพของหน่วยความจำ และหน่วยประมวลผล จะเป็นตัวกำหนดความเร็วในการอ่านเขียนและคุณภาพของการ์ดของคุณ ในการ์ดหน่วยความจำ มีบางอย่างที่เรียกว่า  File Allocation Table...

Related articles