กิจกรรมประกวดภาพถ่าย OTOP VILLAGE PHOTO CONTEST ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท

0

กิจกรรมประกวดภาพถ่าย OTOP VILLAGE PHOTO CONTEST “หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว : OTOP Village” กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนร่วมประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว : OTOP Village ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดยกำหนดโจทย์ในการส่งผลงานภาพถ่ายภายใต้แนวคิด DESTINATIONS TO OTOP VILLAGE จุดหมาย…ปลายทาง หลากเสน่ห์ หลายผลิตภัณฑ์ วิถีชุมชน

โดยผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง ซึ่งตั้งอยู่ใน 31 จังหวัด 125 หมู่บ้าน หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 111 หมู่บ้าน และเส้นทางเชื่อมโยงหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับการประกาศโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ประเภท

การประกวด แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1. ประชาชนทั่วไป
2. นักเรียน นิสิต นักศึกษา (อายุไม่เกิน 25 ปี และมีสังกัดในสถานศึกษาที่สามารถตรวจสอบได้ )
3. บุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

หมายเหตุ :
1. กำหนดจำนวนผลงานส่งภาพเข้าประกวด 1 ผู้สมัครไม่เกิน 20 ภาพ
2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพเพียง 1 ประเภทเท่านั้น และมีสิทธิ์ในการได้รับรางวัลสูงสุดไม่เกิน 3 รางวัล
3. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย, คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้เกี่ยวข้องในส่วนใดส่วนหนึ่ง ในการดำเนินงานโครงการประกวดภาพถ่ายนี้ ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

รางวัล

เงินรางวัลการประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว รวมมูลค่า 600,000 บาท
1. ประเภทประชาชนทั่วไป รวมเงินรางวัล 300,000 บาท
– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 30 รางวัล
2. ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมเงินรางวัล 150,000 บาท
– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จานวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 10 รางวัล
3. ประเภทบุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมเงินรางวัล 150,000 บาท
– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 10 รางวัล

เปิดรับสมัครและส่งผลงานภาพถ่าย  29 สิงหาคม – 27 กันยายน 2561
ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย และจัดแสดงผลงานภาพถ่าย ในงาน “นิทรรศการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว”  ระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ช่องทางการสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด

กรณีสมัครและส่งผลงานทางไปรษณีย์
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.cdd.go.th และ www.zense.co.th
2. กรอกข้อมูลและระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน
3. ต้องระบุสถานที่ในภาพถ่าย และตั้งชื่อภาพผลงาน พร้อมเขียนอธิบายแนวคิดภาพละไม่เกิน 2 บรรทัด ตามแบบฟอร์มในใบสมัคร หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การประกวด
4. ส่งใบสมัคร พร้อมแนบไฟล์รูปภาพที่ส่งเข้าประกวด ในรูปแบบ .jpg ลงแผ่น CD / DVD /USB FLASH Drive แนบใส่ซองส่งทางไปรษณีย์มาที่ ตู้ ปณ. 5 ปณฝ. บึงทองหลาง กรุงเทพฯ 10242 วงเล็บมุมซอง “ประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” โดยยึดวันประทับตราฯ ภายในวันที่ 24 กันยายน 2561 เป็นสำคัญ

กรณีสมัครและส่งผลงานผ่านเว็บไซต์ (Website)
1. สามารถลงทะเบียนออนไลน์และกรอกใบสมัคร ได้ที่ www.zense.co.th
2. กรอกข้อมูลและระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมอัพโหลดไฟล์ภาพที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 MB

กรณีสมัครและส่งผลงานผ่านอีเมล (E-mail)
การส่งใบสมัครและแนบไฟล์ผลงานผ่านทางอีเมล สามารถส่งได้ที่ [email protected] โดยต้องทำการแนบไฟล์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมอัพโหลดไฟล์ภาพที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 MB

สมัครง่ายๆ ทางออนไลน์ได้ที่ : https://goo.gl/hkVC35
ดาวน์โหลดกติกาและใบสมัครได้ที่ : http://zense.co.th/files/PhotoContest-OTOPVillage.pdf

หมายเหตุ :
1. กรณีสมัครและส่งผลงานผ่านเว็บไซต์หรืออีเมล สามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 27 กันยายน 2561
2. ในการส่งภาพเข้าประกวด ผู้สมัครต้องตั้งชื่อไฟล์โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษระบุข้อความ ดังนี้
นามสกุล_ชื่อ_ ลำดับภาพที่จัดส่งประกวด เช่น 01, 02, 03…. ตัวอย่าง นายขยัน รักดี ส่งภาพมากกว่า
1 ภาพ ตั้งชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษระบุข้อความ ดังนี้ RAKDEE_KAYAN_01

ช่องทางการติดต่อและสอบถามรายละเอียด
การประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว : OTOP Village
www.cdd.go.th และ www.zense.co.th

คณะผู้จัดการประกวด
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
E-mail : [email protected]
Facebook : OTOPVillageThailand
โทรศัพท์ 09 1545 0671

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.zense.co.th