กิจกรรมประกวดภาพถ่าย OTOP VILLAGE PHOTO CONTEST ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท

กิจกรรมประกวดภาพถ่าย OTOP VILLAGE PHOTO CONTEST “หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว : OTOP Village” กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนร่วมประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว : OTOP Village ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดยกำหนดโจทย์ในการส่งผลงานภาพถ่ายภายใต้แนวคิด DESTINATIONS TO OTOP VILLAGE จุดหมาย…ปลายทาง หลากเสน่ห์ หลายผลิตภัณฑ์ วิถีชุมชน

โดยผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง ซึ่งตั้งอยู่ใน 31 จังหวัด 125 หมู่บ้าน หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 111 หมู่บ้าน และเส้นทางเชื่อมโยงหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับการประกาศโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ประเภท

การประกวด แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1. ประชาชนทั่วไป
2. นักเรียน นิสิต นักศึกษา (อายุไม่เกิน 25 ปี และมีสังกัดในสถานศึกษาที่สามารถตรวจสอบได้ )
3. บุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

หมายเหตุ :
1. กำหนดจำนวนผลงานส่งภาพเข้าประกวด 1 ผู้สมัครไม่เกิน 20 ภาพ
2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพเพียง 1 ประเภทเท่านั้น และมีสิทธิ์ในการได้รับรางวัลสูงสุดไม่เกิน 3 รางวัล
3. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย, คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้เกี่ยวข้องในส่วนใดส่วนหนึ่ง ในการดำเนินงานโครงการประกวดภาพถ่ายนี้ ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

รางวัล

เงินรางวัลการประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว รวมมูลค่า 600,000 บาท
1. ประเภทประชาชนทั่วไป รวมเงินรางวัล 300,000 บาท
– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 30 รางวัล
2. ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมเงินรางวัล 150,000 บาท
– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จานวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 10 รางวัล
3. ประเภทบุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมเงินรางวัล 150,000 บาท
– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 10 รางวัล

เปิดรับสมัครและส่งผลงานภาพถ่าย  29 สิงหาคม – 27 กันยายน 2561
ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย และจัดแสดงผลงานภาพถ่าย ในงาน “นิทรรศการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว”  ระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ช่องทางการสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด

กรณีสมัครและส่งผลงานทางไปรษณีย์
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.cdd.go.th และ www.zense.co.th
2. กรอกข้อมูลและระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน
3. ต้องระบุสถานที่ในภาพถ่าย และตั้งชื่อภาพผลงาน พร้อมเขียนอธิบายแนวคิดภาพละไม่เกิน 2 บรรทัด ตามแบบฟอร์มในใบสมัคร หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การประกวด
4. ส่งใบสมัคร พร้อมแนบไฟล์รูปภาพที่ส่งเข้าประกวด ในรูปแบบ .jpg ลงแผ่น CD / DVD /USB FLASH Drive แนบใส่ซองส่งทางไปรษณีย์มาที่ ตู้ ปณ. 5 ปณฝ. บึงทองหลาง กรุงเทพฯ 10242 วงเล็บมุมซอง “ประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” โดยยึดวันประทับตราฯ ภายในวันที่ 24 กันยายน 2561 เป็นสำคัญ

กรณีสมัครและส่งผลงานผ่านเว็บไซต์ (Website)
1. สามารถลงทะเบียนออนไลน์และกรอกใบสมัคร ได้ที่ www.zense.co.th
2. กรอกข้อมูลและระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมอัพโหลดไฟล์ภาพที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 MB

กรณีสมัครและส่งผลงานผ่านอีเมล (E-mail)
การส่งใบสมัครและแนบไฟล์ผลงานผ่านทางอีเมล สามารถส่งได้ที่ [email protected] โดยต้องทำการแนบไฟล์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมอัพโหลดไฟล์ภาพที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 MB

สมัครง่ายๆ ทางออนไลน์ได้ที่ : https://goo.gl/hkVC35
ดาวน์โหลดกติกาและใบสมัครได้ที่ : http://zense.co.th/files/PhotoContest-OTOPVillage.pdf

หมายเหตุ :
1. กรณีสมัครและส่งผลงานผ่านเว็บไซต์หรืออีเมล สามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 27 กันยายน 2561
2. ในการส่งภาพเข้าประกวด ผู้สมัครต้องตั้งชื่อไฟล์โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษระบุข้อความ ดังนี้
นามสกุล_ชื่อ_ ลำดับภาพที่จัดส่งประกวด เช่น 01, 02, 03…. ตัวอย่าง นายขยัน รักดี ส่งภาพมากกว่า
1 ภาพ ตั้งชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษระบุข้อความ ดังนี้ RAKDEE_KAYAN_01

ช่องทางการติดต่อและสอบถามรายละเอียด
การประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว : OTOP Village
www.cdd.go.th และ www.zense.co.th

คณะผู้จัดการประกวด
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
E-mail : [email protected]
Facebook : OTOPVillageThailand
โทรศัพท์ 09 1545 0671

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.zense.co.th

204,444FansLike
1,150FollowersFollow
654FollowersFollow
3,820SubscribersSubscribe

โหดมาก!! ภาพพาโนราม่า ละเอียดถึง 26 พันล้านพิกเซล ของ NCAA

ด้วยการถ่ายภาพความละเอียดสูงของเกมศ์การแข่งขัน  NCAA National Championship คุณสามารถเห็นทุกคนในสนาม รวมถึงผู้ชม และด้วยความละเอียดสูงนี้ ทำให้หลายคนที่ไปงานแข่งนั้น สามารถ tag หรือ ติดชื่อเราเข้าไปในภาพได้ ฟังดูน่าสนุกใช่ไหมละครับลองไปดูที่ลิงค์นี้กันเลย http://gigapixel.panoramas.com/cfp/2015/ และที่ฮา คือมีคนมาคอมเมนต์เห็นภาพขำๆ ด้วย เช่น  ภาพนี้ credits: reddit | panoramas

นี่เป็นเหตุผลว่าทำไม แสง ถึงเป็นกุญแจสำคัญในการถ่าย Landscape

อันที่จริงแล้ว "แสง" เป็นกุญแจสำคัญในการถ่ายงานทุกประเภท และในส่วนการถ่าย Landscape นั้น บางคนเห็นภาพสวยๆ แต่พอไปถึงจริงๆ ก็ถ่ายไม่สวยเหมือนเขา นั่นเกิดจากหลายปัจจัยเช่น องค์ประกอบ, การแต่งภาพ และ การรอแสงในเวลาที่เหมาะ เป็นต้น

เริ่มเห็นอย่างช่างภาพใน 6 ขั้นตอนง่ายๆ

เราอยู่ในยุคที่คุณจะกดชัตเตอร์กี่ครั้งก็ได้ ไม่พอใจก็ลบ แต่นั่นก็มีทั้งข้อดีข้อเสีย สำหรับนักถ่ายภาพ ข้อดีคือ สามารถเรียนรู้ได้เร็ว ง่าย และไม่ต้องลงทุนในการเรียนรู้มาก ส่วนข้อเสียคือ เมื่อเรากดชัตเตอร์ได้ไม่จำกัด บางคนไม่ค่อยใส่ใจเรื่องการจัดองค์ประกอบเท่าไหร่ ถ่ายมารัวๆ มากๆ และหวังว่าจะมาหาภาพที่ดีทีหลัง หยุดถ่ายมั่วๆ และมาถ่ายภาพกันดีกว่า ก่อนจะถ่ายภาพ ลองถามตัวเองว่า เรารู้สึกอะไร อะไรที่เราต้องการจะสื่อ เราต้องการจะเล่าเรื่องราวแบบไหน วันนี้มีขั้นตอนง่ายๆที่ช่วยให้คุณเห็นอย่างช่างภาพ 1) เห็นแสง ลองเล่นกับแสงและเงาดู  ลองดูแสงๆรอบๆตัวคุณ ไม่ว่าจะเป็นแสงแข็งหรือแสงนุ่ม...

รูปนี้ ไม่ฟรี โว้ยยย !!!

"รูปนี้ ไม่ฟรี โว้ยยย !!!" นี่เป็นเสียงจากช่างภาพคนหนึ่งที่ชื่อ John Mueller และเชื่อว่าหลายคนเคยโดนเอาภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต วันนี้เราจะมาอ่านบทความของเขากันนะครับ คงโดนใจหลายท่าน ถ่ายโดย: John B. Mueller รูปที่เราเห็นอยู่นี่เป็นภาพตะวันตกดินภาพแรกที่ผมถ่ายไว้เมื่อปี 2012 ผมต้องจ่าย $6,612 หรือเกือบสองแสนบาท เพื่อที่จะได้มันมา $12 สำหรับค่าน้ำมันไปกลับ,ค่ากล้อง $2500 ,เลนส์ $1600 ,ฟิลเตอร์ ND ครึ่งซีก $210...

การถ่ายภาพความเร็วสูง ฉบับพื้นฐาน ภาค 2

จากภาคแรก คงได้เข้าใจการถ่ายภาพความเร็วสูงกันพอสมควรแล้ว มาต่อกันเลยดีกว่า การตั้งค่ากล้อง สรุปดังนี้ โหมดกล้อง: Bulb รูรับแสง: f/11 – f/16 ISO: 100 – 400 โฟกัส: Manual ตั้งค่าแฟลชให้ใช้กำลังน้อยที่สุด ทำไมต้อง ตั้งค่าแฟลชให้ใช้กำลังน้อยที่สุด นั่นเพราะว่าแฟลชจะเปิดในช่วงเวลาที่สั้นที่สุด ถ้าคุณยิงแฟลชเต็มกำลังที่  1/1,000 และ ใช้กำลังแฟลช 1/128 มันจะสามารถจับภาพสิ่งที่ไวมากๆได้ถึง 1/35,000 วินาที ขั้นตอนการทำงาน ตั้งกล้องของคุณบนขาตั้งพร้อมสายชัตเตอร์ ตั้ง ISO ต่ำสุด และเพิ่มมันหากกำลังแฟลชไม่พอ...

Related articles