ภาพสวยๆ ที่ได้รางวัลการประกวดภาพถ่าย “หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว”

0

ตามที่เราเคยมาเชิญชวนเพื่อนๆเข้าร่วม กิจกรรมประกวดภาพถ่าย OTOP VILLAGE PHOTO CONTEST ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท  พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร รวม 59 รางวัล ตอนนี้ได้ผู้ที่ได้รับรางวัลแล้ว


การประกวดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างช่องทางในการกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเรียนรู้ในการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ตามหลักการพัฒนา 5 ด้าน (5P : Product , Place , Preserve , People และ Public Relations /Promotion)  และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนด้านการถ่ายภาพ ตลอดจนมีสื่อภาพถ่ายที่นำไปใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสื่อมวลชนจากหลายแขนงร่วมงาน ภาพจะสวยงามแค่ไหนมาดูกันครับ

ประเภทประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ : นายสุชาติ เกื้อทาน

ชื่อภาพ : ถนนสายวัฒนธรรม
สถานที่ : บ้านนาหมอม้า ม.7 ต.นาหมอม้า อ.เมือง
จ.อานาจเจริญ
แนวคิด : ถนนคอนกรีตที่ชาวบ้านร่วมใจกันสร้าง ตัดผ่านทุ่งนาเขียวขจี เพื่อเป็นเส้นทางสัญจรระหว่างหมู่บ้านไปยังวัดดงเฒ่าเก่า โดยในทุกๆเช้าพระภิกษุจากวัดดงเฒ่าเก่าจะเดินมาบิณฑบาตรกับชาวบ้านทุกวัน ถือเป็นประเพณีชุมชนที่สืบทอดกันมายาวนาน อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามท่ามกลางทุ่งนาสีเขียวอีกด้วย


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นายธีรศักดิ์ ศักดิ์ศรีทวี

ชื่อภาพ : นักจับจั๊กจั่นทะเล
สถานที่ถ่ายภาพ : หาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต
แนวคิด : ให้เห็นถึงวิถีที่สืบทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่น โดยใช้ “หยอง” อุปกรณ์ที่ใช้จับจั๊กจั่นทะเลบริเวณหาดไม้ขาว
จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนในชุมชนบ้านไม้ขาว หมู่ 4


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : นายเสกสรร เสาวรส

ชื่อภาพ : ศรัทธาพระนอน
สถานที่ถ่ายภาพ : วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง
แนวคิด : พิธีการห่มผ้าพระนอนนั้น เป็นพิธีที่แสดงออกถึงการอนุรักษ์ความเป็นไทย และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่เคยปฎิบัติสืบต่อกันมาอย่างช้านาน โดยชาวอ่างทองเชื่อว่าในการห่มผ้าพระนอนนี้จะส่งผลบุญให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นแก่ตนเองและครอบครัว

ชมภาพจากประเภทบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม

ประเภทนักเรียน,นักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ : นายอนุวัตน์ หมันเส็น

ชื่อภาพ :ท่องเที่ยวสุขใจ ในหมู่บ้าน OTOP
สถานที่ถ่ายภาพ : บ้านปากบารา ม.2 ต.ปากน้า อ.ละงู จ.สตูล
แนวคิด : หนึ่งในหมู่บ้านOTOP ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ ชื่นชอบธรรมชาติ ชมทะเล เดินเล่นชมพระอาทิตย์ตกในยามเย็น เป็นสถานที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมมาท่องเที่ยวตลอดปี

ชื่อภาพ : แกะสลักช้างจากไม้ฉาฉา
ชื่อไฟล์ : 3. แกะสลักไม้ฉาฉาไม้ – อาริยา ทับทวี
สถานที่ถ่ายภาพ : แกะสลักไม้ฉาฉา บ้านหลุก ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลาปาง
แนวคิด : แกะสลักช้างจากไม้ฉาฉา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นางสาวอาริยา ทับทวี

ชื่อภาพ : แกะสลักช้างจากไม้ฉาฉา
ชื่อไฟล์ : 3. แกะสลักไม้ฉาฉาไม้ – อาริยา ทับทวี
สถานที่ถ่ายภาพ : แกะสลักไม้ฉาฉา บ้านหลุก ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลาปาง
แนวคิด : แกะสลักช้างจากไม้ฉาฉา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เด็กชายปารมี ธรรมนิตกิจ

ชื่อภาพ: บ้านเชือก
สถานที่ถ่ายภาพ: บ้านต้นเปา ต.ต้นเปา อ.สันกาแพง เชียงใหม่
แนวคิด: ผลิตภัณฑ์เชือกกระดาษสา วิธีการย้อมเชือกกระดาษสา ลวดลายบาติก ที่หลังจากย้อมเสร็จต้องนามาตากให้แห้ง ที่แบ่งกันเป็นชั้นๆ ที่สวยงาม เป็นลวดลายหลากสี

ชมภาพจากประเภทนักเรียน,นักศึกษาเพิ่มเติม

ประเภทบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน

รางวัลชนะเลิศ : นายอรรถพล เชิดชัยฤทธิ์

ชื่อภาพ: งานบุญดาราอั้ง
สถานที่ถ่ายภาพ : บ้านนอแล ม.14 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง
จ.เชียงใหม่
แนวคิด : เด็กๆ ชาวดาราอั้ง ก็เข้ามามีส่วนร่วมในงานบุญ
ประเพณีของชุมชน


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นางรัตติยา ศรีสุข

ชื่อภาพ : ฟ้อนเจิง
สถานที่ถ่ายภาพ : บ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน
แนวคิด : “ฟ้อนเจิง” เป็นนาฏกรรมที่สะท้อนรูปแบบ
ศิลปวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทยทางภาคเหนือที่นาเอา
เรื่องราวของศิลปะป้องกันตัวมาสร้างสรรค์


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : นายทินกร ไหลมา

ชื่อภาพ : ออกแรง
สถานที่ : บ้านสาพะเนียง อ.บ้านแพรก
จ.พระนครศรีอยุธยา
แนวคิด : อาชีพย่างปลาของคนสาพะเนียง อ.บ้านแพรก
อาชีพที่สืบทอดภูมิปัญญาของคนสาพะเนียง จากรุ่นสู่รุ่น
จนเป็นสินค้าโอทอปขึ้นชื่อของชุมชน

ชมภาพจากประเภทบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนเพิ่มเติม

credits: zense