ประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “สุนทรียะแห่งน้ำ” ชิงรางวัลรวมกว่าแสนบาท โดย การประปานครหลวง

0

การประปานครหลวง (กปน.) จัดโครงการประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี กปน. สุขใจที่ได้ดูแลคุณ ภายใต้หัวข้อ “สุนทรียะแห่งน้ำ : The aesthetic of water” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญและคุณค่าของน้ำผ่านการสื่อสารด้วยภาพถ่าย โดยเน้นแนวความคิดด้านการอนุรักษ์ ความงามและความสุขของการมีน้ำใช้ ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 125,000 บาท

วัตถุประสงค์
การประปานครหลวง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2510 เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ผลิตและให้บริการเกี่ยวกับน้ําประปาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและ
สมุทรปราการ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลก
เนื่องด้วยในปีพ.ศ. 2560 จะเป็นปีที่การประปานครหลวง มีวาระครบรอบ 50 ปีเพื่อเป็นการส่งมอบ
ความสุขแก่ประชาชนผู้ใช้น้ํา การประปานครหลวงจึงได้จัดโครงการการประกวดภาพถ่าย “สุนทรียะแห่งน้ํา :
The aesthetic of water” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกภาคส่วน เห็นความสําคัญและคุณค่าของ “น้ํา”
ผ่านการสื่อสารด้วยภาพถ่าย โดยเน้นแนวความคิดด้านการอนุรักษ์ความงามและความสุขของการมีน้ําใช้
ผ่านความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน
การประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการประปานครหลวง สุขใจที่ได้ดูแลคุณ หัวข้อ
“สุนทรียะแห่งน้ํา : The aesthetic of water” นี้กําหนดให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวด จะต้องส่งภาพถ่ายไม่เกิน
3 ภาพต่อ 1 ท่าน โดยทุกภาพจะต้องเป็นภาพที่มีแนวความคิดเรื่องความสุขของการมีน้ําใช้และการเห็น
คุณค่าของน้ํา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การประปานครหลวง
หัวข้อการประกวด
“สุนทรียะแห่งน้ํา : The aesthetic of water”
ประเภทของภาพถ่าย
ภาพถ่ายฟิล์มหรือดิจิตอล
ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป สัญชาติไทย ไม่จํากัดเพศ อายุ

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ จํานวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จํานวน 1 รางวัล พร้อมโล่รางวัล และ
ประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) จํานวน 1 รางวัล พร้อมโล่
รางวัล และประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) จํานวน 1 รางวัล พร้อมโล่
รางวัล และประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย จํานวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จํานวน 5 รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

เงื่อนไขข้อกําหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพถ่ายในหัวข้อ “สุนทรียะแห่งน้ํา : The aesthetic of
  water”
 • เป็นภาพสีหรือขาวดํา ที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล หรือแสกนจากฟิล์ม สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขใน
  ด้านเทคนิค เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะยังต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ
 • การส่งภาพถ่าย ให้ส่งในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลเท่านั้น (ผู้ที่ใช้กล้องฟิล์มจะต้องสแกนภาพถ่ายจากกล้อง
  ฟิล์ม โดยมีค่าความละเอียด (Resolution) ไม่น้อยกว่า 300 pixels) โดยส่งได้คนละไม่เกิน 3 ภาพ
  ไฟล์ภาพถ่ายขนาดด้านที่สั้นที่สุด ไม่ต่ํากว่า 1,800 pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่เกินกว่า 2,800
  pixels พร้อมส่งไฟล์ในแบบมาตรฐาน RAW FILE หรือ .JPEG
 • ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด จะต้องตั้งชื่อภาพและเขียนคําอธิบายแนวความคิดของภาพไม่เกิน 2
  บรรทัด ลงในใบสมัคร
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยแสดงต่อสาธารณชน
  หรือปรากฏในสื่อทุกประเภท รวมถึงไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัล
  ที่ได้รับ และจะต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่ง
  ขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง ห้ามมิให้นําผลงานของ
  ผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามมิให้ส่งผลงานในนามผู้อื่น หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ และตัดสิทธิ์
  ในการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งต่อ ๆ ไป
 • ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดทุกท่านจะต้องเก็บภาพต้นฉบับความละเอียดสูงไว้ในกรณีที่คณะกรรมการได้
  คัดเลือกภาพของท่านให้ได้รับรางวัล นําไปตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งภาพต้นฉบับ
  มาให้คณะกรรมการจัดงานภายหลัง
 • การประปานครหลวง จะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 • ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ภาพถ่ายและต้นฉบับ จะตกเป็นลิขสิทธิ์ของการประปานครหลวง ตลอดจน
  สงวนสิทธิ์ไม่ส่งภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดรวมทั้งไฟล์ต้นฉบับคืนให้แก่ผู้ส่งเข้าประกวด และการ
  ประปานครหลวง มีสิทธิ์นําภาพถ่ายที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ไปแสดงและเผยแพร่ รวมทั้งพิมพ์
  หรือทําซ้ํา เพื่อใช้ในกิจการของการประปานครหลวงได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องจ่าย
  ค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ (โดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ.
  2537 มาตรา 18 คือ มีสิทธิที่จะแสดงตนว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และมีสิทธิที่จะห้ามมิให้ผู้รับโอน
  ลิขสิทธิ์หรือบุคคลอื่นใด บิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลงหรือทําโดยประการอื่นใด แก่งานนั้นจนเกิดความ
  เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์)
 • การประปานครหลวง มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนําไปจัดแสดงในที่ต่าง ๆ รวมถึงสื่อ
  ต่าง ๆ ของการประปานครหลวง ในระยะเวลา 1 ปีโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ภาพให้ผู้ถ่าย แต่ลิขสิทธิ์
  ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • คณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกวด ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าร่วมประกวด

วิธีการส่งภาพถ่ายประกวด
ผู้ส่งผลงานต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครตามที่กําหนดไว้ในใบสมัครและระบุข้อมูลให้ชัดเจน พร้อม
บันทึกไฟล์ภาพในรูปแบบ RAW FILE หรือ .JPEG ลงแผ่น CD/DVD ส่งมาที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปา
นครหลวง (สํานักงานใหญ่) เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กทม. 10210 โดยสามารถ
Download แบบฟอร์มการสมัครได้ที่นี่
กําหนดการส่งผลงาน
เปิดรับผลงานภาพถ่าย : วันที่ 1 มิถุนายน 2560
ปิดรับผลงานภาพ : วันที่ 15 กรกฎาคม 2560
วันตัดสินผลงาน : วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ชั้น 6
การประปานครหลวง สํานักงานใหญ่
ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ที่ www.mwa.co.th และจัดแสดงนิทรรศการ
ภาพถ่ายที่ชนะการประกวด พร้อมงานรับรางวัลในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปิยราษฎร์ชั้น 6
การประปานครหลวง สํานักงานใหญ่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กองกิจกรรมสัมพันธ์ฝ่ายสื่อสารองค์กร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2504 0123 ต่อ 1136 – 1137
รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน
1. คุณดาว วาสิกศิริ
2. คุณรชฎ วิสราญกุล
3. คุณจุฬวิศว์ศานติพงศ์
4. คุณณภัชป์รัตนศักดิ์