ประกวดภาพถ่าย PMAC 2018 ชิงรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท

0

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์, กระทรวงสาธารณสุข, มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานระดับนานาชาติอื่นๆ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ PMAC 2018 World Art Contest หัวข้อ “Making Our World Safe from Infectious Diseases : ร่วมกันสร้างโลกที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อ” ชิงทุนการศึกษาและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท โดยมีทั้งการประกวดภาพถ่ายและภาพวาด

ประเภทของงานศิลปกรรม

 1. ประเภทภาพถ่าย
  • ข้อกำหนดของผลงาน
   • ภาพถ่ายในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอล เท่านั้น
   • รูปภาพถ่ายจะต้องไม่มีกรอบขาว ลายนำ หรือลายเซ็นต์
   • ผู้ส่งงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงาน
   • เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ภายในปีพ.ศ. 2560 ไม่เคยถูกใช้ในงานประกวด หรือได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น
   • ผลงานที่จัดส่งต้องมีคำบรรยายผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
   • ไม่ต้องใส่กรอบผลงาน
  • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
   • นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
 2.  ประเภทภาพวาด
  • ข้อกำหนดของผลงาน
   • ขนาดของผลงาน 60 X 80 เซนติเมตร
   • ไม่จำกัดเทคนิคการสร้างสรรค์
   • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถเลือกส่งผลงานได้ทั้งประเภทบุคคลหรือประเภททีม (ทีมละไม่เกิน 3 คน)
   • ผู้ส่งงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงาน
   • เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ภายในปีพ.ศ. 2560 ไม่เคยถูกใช้ในงานประกวดไม่ได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น
   • ผลงานที่จัดส่งต้องมีคำบรรยายผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
   • ไม่ต้องใส่กรอบผลงาน
  • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้
   • กลุ่มอายุต่ำกว่า 9 ปี
   • กลุ่มอายุ 9-13 ปี
   • กลุ่มอายุ 14-17 ปี
   • กลุ่มอายุ 18-25 ปี

หมายเหตุ

ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผลงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของผลงาน

รางวัลการประกวด

 • ประเภทภาพถ่าย
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 21,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 18,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 9,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล (3 รางวัล)
 • ประเภทภาพวาด
  • กลุ่มอายุตำกว่า 9 ปี
   • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
   • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 9,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
   • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
   • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล (3 รางวัล)
  • กลุ่มอายุ 9-13 ปี
   • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
   • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
   • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 9,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
   • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 4,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล (3 รางวัล)
  • กลุ่มอายุ 14-17 ปี
   • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 18,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
   • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
   • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
   • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล (3 รางวัล)
  • กลุ่มอายุ 18-25 ปี
   • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 21,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
   • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 18,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
   • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล
   • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 9,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล (3 รางวัล)

หมายเหตุ

 • ผู้ส่งผลงานทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการประกวด
 • ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาที่จะเพิ่มหรืองดรางวัลใดก็ได้ตามแต่เห็นสมควรและเหมาะสม

กำหนดการ

 • ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560
 • ประกาศผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศระดับโลก 15 ธันวาคม 2560 ที่เวปไซต์ www.pmaconference.mahidol.ac.th
 • ผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับรางวัลชนะเลิศระดับโลกที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยจะได้รับแจ้งเพื่อมารับรางวัลและเข้าร่วมรับรางวัลในงานการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

 • สำนักงานเลขานุการการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผลงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของผลงาน หรือที่ถูกส่งมาเลยระยะเวลาที่กำหนด
 • สำนักงานเลขานุการการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลขอสงวนสิทธิ์ในการนำผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นและผลงานที่ได้รับรางวัล ไปใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ต่อยอด (เพื่อจุดประสงค์ด้านการกุศล) แล้วแต่เห็นสมควร และถือเป็นลิขสิทธ์ของสำนักงานเลขานุการการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลโดยสมบูรณ์
 • สำนักงานเลขานุการการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลจะระวังรักษาผลงานที่ส่งเข้าประกวดอย่างดีที่สุดยกเว้นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเหตุสุดวิสัย
 • สำนักงานเลขานุการและผู้จัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลจะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าผลงานที่ส่งเข้ามาอยู่ในสภาพเสียหาย ชำรุดระหว่างการขนส่งและการเข้าร่วมแสดง

ติดต่อสอบถาม

 • PMAC 2018 WORLD ART CONTEST
  Institute for Population and Social Research
  Mahidol University, Salaya, Phutthamonthon
  Nakhon Pathom 73170, Thailand
 • Tel: (66) 2441-0203-4 ext. 627 or 628
 • Fax: (66) 2441-9333
 • E-mail: [email protected]

อ่านเพิ่มเติม