ประกวดภาพถ่าย “พลัง…GS พลังในแบบคุณ”

0

[ปิดรับ 1 ธ.ค. 2557]
กิจกรรมร่วมสนุกกับ GS Battery เพียงส่งภาพถ่าย พลังในมุมมองของคุณ
ภายใต้คอนเซ็ปต์ “พลัง…GS พลังในแบบคุณ”
ถ้าพูดถึงคําว่าพลัง คุณนึกถึงอะไร?
เพียงร่วมแชร์มุมมองที่คุณมีให้กับคําว่า “พลัง” ผ่านทางภาพถ่าย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “พลัง…GS พลังในแบบคุณ”

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
• ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องส่งภาพถ่ายในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอลภายใต้คอนเซ็ปต์ “พลัง…GS พลังในแบบคุณ” พร้อมชื่อภาพ
หรือ คําอธิบายสั้นๆ ขนาดไม่ต่ํากว่า 2.5 MB ในรูปแบบ .jpg , .psd หรือ .tiff และต้องไม่มีลายน้ํา เครดิตภาพ ตัวอักษร
หรือกราฟฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
• รูปถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายขึ้นมาใหม่ ไม่เคยใช้ในกิจกรรมอื่นๆหรือการแข่งขันอื่นๆมาก่อน และ
ไม่ใช่ผลงานที่เกิดจากการดัดแปลง ลอกเลียน หรือทําซ้ํา

วิธีการร่วมสนุก
สิ้นสุดเวลาในการส่งภาพถ่าย เวลา 24.00 น. ของวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งสามารถส่งได้โดย
1. ส่งภาพถ่ายที่มีขนาดไม่ต่ํากว่า 2.5 MB. และรายละเอียดภาพพร้อม ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
มาที่ [email protected]
2. อัพโหลดภาพถ่ายขึ้นบนช่อง Social Media เช่น Facebook, Instagram พร้อมติด Hashtag #powerofgsและ
#gsbattery
*ภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของทาง GS Battery

เกณฑ์การคัดเลือกผู้ชนะ
คะแนนการโหวตจากคณะกรรมการ 3 ฝ่าย
1. กรรมการจากบริษัท สยามยีเอสเซลส์จํากัด
2. กรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ
3. กรรมการที่ชื่นชอบความบ้าพลัง (ดีเจภูมิภูมิใจ ตั้งสง่า)
คําตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลจากกิจกรรม
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
*ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป และจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

ระยะเวลากิจกรรม
วันนี้ – 1 ธันวาคม 2557 ส่งภาพถ่ายร่วมกิจกรรม
16 ธันวาคม 2557 ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง
credits: gsbattery