ประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (ขิง-ข่า โลก) ครั้งที่ ๓ ”

0

qsbg
[ระยะเวลา:  ๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ]


รางวัลของภาพที่ส่งเข้าประกวด มีรางวัลดังต่อไปนี้
๑. รางวัลภาพยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงิน
รางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ รางวัล
๒. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ จํานวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศ
เกียรติคุณ
๓. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศ
เกียรติคุณ
๔. รางวัลชมเชย จํานวน ๒๐ รางวัล รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ที่มาของโครงการ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดเป็นสวนพฤกษศาสตร์สากลแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อเป็นศูนย์กลางงานค้นคว้า ศึกษาวิจัยด้านพฤกษศาสตร์และการอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัยของทรัพยากร
พรรณพืชอันทรงคุณค่าของประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้มาเยี่ยมชม และด้วย
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อองค์การสวนพฤกษศาสตร์ตลอดมา รวมทั้งทรงให้ความสําคัญด้านการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ องค์การฯ จึงได้กําหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ(เฉลิมพระเกียรติฯ)
“พืชวงศ์ขิง-ข่า ครั้งที่ ๗ – ขิง-ข่า เพื่อชีวิต และงานมหกรรมขิง-ข่า ครั้งที่ ๑” ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๗ –๒๓
สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ และองค์การฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จฯ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมเป็นองค์ปาฐกพิเศษเรื่อง “ขิง-ข่าในวัฒนธรรมไทย”
ตลอดจนเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ด้วย
ในการนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์“พระมารดาแห่งการคุ้มครอง
ความหลากหลายทางชีวภาพ” และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสปีพระราช
สมภพครบ ๖๐ พรรษา และในฐานะที่ทรงเป็นบุคคลสําคัญด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก
และเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัย พัฒนาใช้ประโยชน์ รวมถึงการอนุรักษ์พืชวงศ์ขิง-ข่าพื้นเมือง และวงศ์ใกล้เคียง
ให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน อันจะนํามาซึ่งความอยู่ดีกินดีของประชาชนและมวลมนุษยชาติ และเพื่อ
แสดงความเป็นผู้นําด้านการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุ์พืชพื้นเมืองของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ใน
ระดับประชาคมอาเซียนและระดับโลก องค์การฯ จึงจะจัดให้มีการประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งาม
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ขิง-ข่า โลก) ครั้งที่ ๓ ” เพื่อชิงรางวัลถ้วย
พระราชทานและรางวัลอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ “พระมารดาแห่งการ
คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ”
๒. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสปี
พระราชสมภพครบรอบ ๖๐ พรรษา และในฐานะที่ทรงเป็นบุคคลสําคัญด้านการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพของโลก
๓. เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความสําคัญของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
และสวนพฤกษศาสตร์สาขาทุกแห่งให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 2
๔. เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสํานึก เกิดความรัก ความรู้สึกหวงแหน ความเป็นเจ้าของร่วมกันของคนไทย
ที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. เพื่อให้ได้ภาพถ่ายสวยงามในเชิงศิลป์ของพืชวงศ์ขิง-ข่า ((Zingiberaceae) สําหรับใช้ในกิจการ
ของสวนพฤกษศาสตร์ฯ
กลุ่มเป้าหมาย
– นักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพและสมัครเล่น
– นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนผู้สนใจในการถ่ายภาพ
(หมายเหตุ: คนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพํานักในประเทศไทย)
คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
๑. พลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
๒. นายชูศักดิ์ วรพิทักษ์ ที่ปรึกษามูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย
๑. นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป (ภาพถ่าย) ปี ๒๕๕๒
๒. นายอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง ศิลปินนักถ่ายภาพ
๓. ดร.ชวาล คูร์พิพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยี
ทางการพิมพ์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๔. นายนพดล อาชาสันติสุข บรรณาธิการนิตยสาร คาเมราจ
๕. นายทวีชัย เจาวัฒนา บริษัทช่างภาพไทย ช่างภาพสื่อมวลชน
๖. นายนภดล โชตะสิริ ศิลปินนักถ่ายภาพ
๗. นายสุวิชา เปรมใจชื่น กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย
๘. ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน ผู้เชี่ยวชาญพืชวงศ์ขิง-ข่า (ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาและ
ปลูกบํารุง) องค์การสวนพฤกษศาสตร์
คณะกรรมการอ านวยการ
๑. นางสุญาณี เวสสบุตร ผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
๒. นายประมุข เพ็ญสุต รองผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
๓. นายภราดร หอมแย้ม รองผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
๔. นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ
๕. นายปิยเกษตร สุขสถาน ผู้อํานวยการพัฒนาและปลูกบํารุง
๖. นางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี
หลักฐานการสมัคร
๑. ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ www.qsbg.org หรือ ขอรับแบบฟอร์มได้
ที่งานประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์ฯ ทุกแห่ง )
๒. สําเนาบัตรประชาชน
๓. สําเนาบัตรนักศึกษา หรือ บัตรนักเรียน
เงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด
๑. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายทอดและแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ ความงดงาม ประโยชน์ตามธรรมชาติ
หรือจัดแต่ง ของพืชวงศ์ขิง-ข่า (Zingiberaceae) ในมิติใดๆ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน ๕ มิติ ได้แก่ ๑) อาหารและ
เครื่องเทศ ๒) ยาและสมุนไพร ๓) ไม้ประดับและไม้ตัดดอก ๔) วัฒนธรรมและความเชื่อ ๕) พืชป่าและนิเวศ
ตามธรรมชาติ
ตัวอย่างพืชในมิติต่างๆ
(๑) อาหารและเครื่องเทศ ขิง ข่า กระชาย ขมิ้น ตูบหมูบ หน่อกะลา เร่วหอม จี๋กุ๊ก ดาหลา
กระวานไทย-เทศ ดอกกระเจียว ดอกอาว กระทือ หลาว ฯลฯ
(๒) ยาและสมุนไพร ไพล ขิง ข่า ว่านชักมดลูก ขมิ้น ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย กระชายดํา ฯลฯ
(๓) ไม้ประดับและไม้ตัดดอก ดอกไม้กลุ่มปทุมมาและกระเจียว ดอกเข้าพรรษา ดอกดาหลา
ข่า-ขิงแดง มหาหงส์ ไม้ลูกผสมต่างๆ ฯลฯ
(๔) วัฒนธรรมและความเชื่อ เช่น ความเชื่อด้านเมตตามหานิยม คงกระพันชาตรี ฯลฯ ผ่าน
ชนิดว่านต่างๆ เช่น ว่านนกคุ้ม ว่านเพชรม้า มหาอุดม สาลิกาลิ้นทอง ว่านสาวหลง ว่านเหลือง ฯลฯ ด้าน
วัฒนธรรม เช่น ตักบาตรดอกไม้ (ดอกเข้าพรรษา) สระบุรี ฯลฯ
(๕) พืชป่าและนิเวศตามธรรมชาติ เช่น ทุ่งกระเจียว-ป่าหินงาม ทุ่งเปราะภู ดาหลาป่า
เปราะป่า ตาเหิน มหาหงส์ป่า ขิงป่า ข่าป่า เร่วป่า ปุด ปุดเขย่ง สางเขียว ขิง-ข่าหายาก ฯลฯ
* หมายเหตุ ชื่อไทยของพืชที่กล่าวในข้างต้น อาจไปพ้องกับชื่อพืชกลุ่มอื่นที่ไม่ได้อยู่ในวงศ์ขิง-ข่า
(Zingiberaceae) ดังนั้นทางคณะกรรมการจะขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะภาพของพืชวงศ์ขิง-ข่าเท่านั้น
๒. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสี ขนาด ๑๒ X ๑๘ นิ้ว ติดภาพลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด สีดํา
เท่านั้น และเว้นขอบด้านละ ๒ นิ้ว ด้านหลังกรุณาติดแบบฟอร์มการส่งภาพเข้าประกวด (สามารถดาวน์โหลด
ได้จากทางเว็บไซต์ www.qsbg.org หรือ ขอรับแบบฟอร์มได้ที่งานประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์ฯ ทุกแห่ง)
โดยกรอกรายละเอียดให้ครบ
๓. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องดูเป็นธรรมชาติ สามารถตกแต่งภาพพื้นฐานได้แต่ต้องไม่เกินจาก
ความเป็นจริง ขนาดไฟล์ต้องมีความละเอียด อย่างน้อย ๑๐ ล้านพิกเซล และรูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน
.TIFF หรือ .JPEG (ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น)
๔. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์(หากมี) ให้ชัดเจน
๕. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน ๑๐ ภาพ โดยส่ง
ภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดมาพร้อมไฟล์ภาพที่บันทึกลงแผ่นซีดี โดยบันทึกภาพ ๑ แผ่นซีดีต่อ ๑ ภาพ 4
๖. เป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้า
ประกวดด้วยตนเองเท่านั้น หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ รวมทั้งจะเรียกรางวัลคืนหากพบในภายหลัง
๗. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์และมีสิทธิ์คัดเลือก
ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนําไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสาร
สิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท องค์การสวนพฤกษศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนผลงานภาพถ่ายและซีดีที่ส่ง
เข้าร่วมประกวด
๘. การตัดสินไม่มีการแบ่งประเภท จะพิจารณาจากคุณค่าของผลงานเป็นหลัก และคณะกรรมการมีสิทธิ์
กําหนดวิธีการตัดสิน การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
๑. ส่งด้วยตัวเองได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
เลขที่ ๑๐๐ หมู่ ๙ ตําบลแม่แรม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
(ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐–๑๖.๐๐ น.)
๒. ส่งด้วยตนเองได้ที่ แกลลอรี่มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย (CPFT Contemporary Photography
Foundation of Thailand) ชั้น 3 (ติดธนาคารกรุงเทพฯ) ศูนย์การค้า ฟอร์จูนทาวน์ สี่แยก
อ.ส.ม.ท. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐–๑๘.๐๐ น.)
๓. ส่งทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวดภาพถ่าย ขิง-ข่า โลก”
ส่งถึง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ๑๐๐ หมู่ ๙ (ตู้ ป.ณ.๗)
ตําบลแม่แรม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (๕๐๑๘๐)

ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ หากส่งไปรษณีย์ จะถือเอาวันที่ประทับตรา
ไปรษณีย์เป็นสําคัญ
ตัดสินผลงานภาพถ่าย
ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ณ แกลลอรี่มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย (CPFT Contemporary
Photography Foundation of Thailand)
ประกาศผลการตัดสิน
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ทางเว็บไซต์: http://www.qsbg.org
พิธีมอบรางวัล
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ และจัดแสดงภาพในงานประชุมวิชาการนานาชาติ(เฉลิมพระเกียรติฯ)
“พืชวงศ์ขิง-ข่า ครั้งที่ ๗ – ขิง-ข่า เพื่อชีวิต และงานมหกรรมขิง-ข่า ครั้งที่ ๑” ในระหว่างวันที่ ๑๗ –๒๓
สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
เลขที่ ๑๐๐ หมู่ ๙ ตําบลแม่แรม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (๕๐๑๘๐)
โทรศัพท์ ๐-๕๓๘๔-๑๒๓๔ ต่อ ๔๒๐๕-๔๒๐๖ โทรสาร ๐-๕๓๘๔-๑๒๐๔, ๐-๕๓๒๙-๙๗๕๔
E-mail : [email protected]
หรือเข้าดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์: http://www.qsbg.org

Credits: องค์การสวนพฤกษศาสตร์