ประกวดภาพถ่าย “ความสุขกับชลประทาน”

0

P-photoRID57
[ปิดรับ 12 พ.ย. 2557]
รางวัลสูงสุด 50,000 บาทหลายรางวัล

หัวข้อ “ความสุขกับชลประทาน ครั้งที่ 2”

หลักการและเหตุผล
กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจทั้งในด้านการจัดหา และพัฒนาแหล่งน้ํา การบริหาร
จัดการน้ํา ตลอดจนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตลอดระยะเวลา 112 ปี
ของการดําเนินงาน กรมชลประทานมุ่งมั่นพัฒนาภารกิจเหล่านั้นให้ทั่วถึง และต่อเนื่องมาโดยตลอด และจะยัง
พัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก ตลอดจนเห็นถึงคุณค่าของการ
ดําเนินงานในโครงการต่างๆ ของกรมชลประทานให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ซึ่งมุ่งหวังให้ผลที่ได้นํามาซึ่ง
ความร่วมมือและภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรในอนาคต กรมชลประทานจึงได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายงาน
ชลประทาน ปี 2557 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าไปศึกษางานชลประทาน ถ่ายภาพความสวยงาม
เก็บภาพความประทับใจ ส่งเข้ามาร่วมประกวดในครั้งนี้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าไปศึกษา เรียนรู้ งานชลประทาน
 2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของงานชลประทานให้เกิดขึ้นในสายตาประชาชนทั่วไป
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพและประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจในการถ่ายภาพได้มีเวทีที่จะแสดงออกถึงความสามารถและเผยแพร่ผลงานสู่สายตาสาธารณชน

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย

หัวข้อการประกวดถ่ายภาพ “ความสุขกับชลประทาน ครั้งที่ 2” แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 1. ภาพความสวยงามของอาคารชลประทาน ของกรมชลประทาน ในมุมต่างๆ ได้แก่ เขื่อน อ่างเก็บน้ำ ฝาย ประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เป็นต้น
 2. ภาพความสวยงามของระบบชลประทาน ของกรมชลประทาน ในมุมต่างๆ ได้แก่ ระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ำ เป็นต้น
 3. ภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ หรือความสุขของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำชลประทาน

ประเภทของรางวัล

 • รางวัลประเภท ภาพความสวยงามของอาคารชลประทาน ของกรมชลประทาน ในมุมต่างๆ
  • รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่รางวัล อธิบดีกรมชลประทาน เงินรางวัล 50,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 พร้อมเกียรติบัตร เงินรางวัล 25,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 พร้อมเกียรติบัตร เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย (มี 5 รางวัล) พร้อมเกียรติบัตร เงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลประเภท ภาพความสวยงามของระบบชลประทาน ของกรมชลประทาน ในมุมต่างๆ
  • รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่รางวัล อธิบดีกรมชลประทาน เงินรางวัล 50,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 พร้อมเกียรติบัตร เงินรางวัล 25,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 พร้อมเกียรติบัตร เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย (มี 5 รางวัล) พร้อมเกียรติบัตร เงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลประเภท วิถีชีวิตกับชลประทาน
  • รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่รางวัล อธิบดีกรมชลประทาน เงินรางวัล 50,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 พร้อมเกียรติบัตร เงินรางวัล 25,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 พร้อมเกียรติบัตร เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย (มี 5 รางวัล) พร้อมเกียรติบัตร เงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัล Unseen ชลประทาน พร้อมเกียรติบัตร เงินรางวัล 20,000 บาท
  (เป็นรางวัลพิเศษที่คัดเลือกภาพจาก ข้อ 4.1-4.3 เป็นภาพถ่ายงานชลประทานในมุมมองที่แปลก ไม่เคยมีใครถ่ายไว้ ไม่ซ้ำแบบใคร เป็นภาพที่มีความโดดเด่น สะดุดตาเมื่อพบเห็น)

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

 1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสีอัดขยายขนาด 12 x ๑8 นิ้ว (อัดขยายเต็มภาพ) ติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด สีดำ ขนาด 16 x 22 นิ้ว นำใบสมัครและแผ่นซีดีรอม ติดด้านหลังของฟิวเจอร์บอร์ด (ใบสมัคร 1 แผ่นและซีดีรอม 1 แผ่น ต่อ 1 ผลงาน)
 2. บันทึกไฟล์ภาพถ่ายลงแผ่นซีดีรอม ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องระบุชื่อ-นามสกุล อย่างชัดเจนลงบนแผ่นซีดีรอม
 3. ภาพที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล ส่งไฟล์ภาพต้นฉบับในรูปแบบของไฟล์มาตรฐาน Tiff หรือ JPEG เท่านั้น
 4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน โดยต้องตั้งชื่อภาพ เขียน
 5. สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคได้เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะต้องแลดูเป็นธรรมชาติ เหมือนภาพถ่ายปกติ ไม่ตัดต่อ หรือตกแต่งให้ผิดไปจากความเป็นจริง
 6. เป็นภาพที่ถ่ายในช่วง เดือนพฤศจิกายน 255๖ เป็นต้นไป ต้องเป็นผลงานที่ถ่ายด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามมิให้นำผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวด และต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด และไม่เคยได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ เพื่อการพาณิชย์มาก่อน ถ้าสืบทราบว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานของผู้อื่น หรือเคยได้รับรางวัลจากการประกวด หรือเคยตีพิมพ์/เผยแพร่ มาก่อน ภาพนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 7. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
 8. คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้น
 9. ขอสงวนสิทธิ์ส่งแผ่นซีดีรอม และภาพถ่ายคืน โดยจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมชลประทานสามารถนำผลงานออกเผยแพร่หรือใช้ในกิจกรรมของกรมชลประทานได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน และขออนุญาต จากเจ้าของผลงาน
 10. ผู้ชนะจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้น ในแต่ละประเภทภาพถ่าย

หลักเกณฑ์การตัดสินภาพถ่าย 
เกณฑ์การตัดสินภาพจะพิจารณาจากการสื่อความหมายตามหัวข้อของการประกวด เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน ดังนี้

 1. เทคนิคในการถ่ายภาพ
 2. ความสวยงามของภาพ (สี แสง เงา)
 3. ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ
 4. การจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย
 5. ความหมายของภาพและแนวคิด

ประกาศผลการตัดสิน
ผลการตัดสินจะประกาศทางเว็บไซต์ www.rid.go.th ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 และจะแจ้งผลให้ผู้ชนะการประกวดทราบโดยตรงทางโทรศัพท์ เพื่อติดต่อรับรางวัลพร้อมกัน ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

กำหนดการส่งผลงาน (ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม – 12 พฤศจิกายน 2557)
1. ส่งทางไปรษณีย์ (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ส่งที่ “กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมชลประทาน เลขที่ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนคร
ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดภาพถ่ายชลประทาน’57”
2. ส่งด้วยตนเอง (ในเวลาราชการ) ที่ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
โทร 02-243-6974 ,02-241-0965