กล้องที่ดีที่สุด คือ กล้องที่คุณมีอยู่ตอนนี้ -Chase Jarvis

The Best Camera Is The One You Have With You 

-Chase Jarvis