การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 13 หัวข้อ “มอง”

0
ประกวด,contest,ถ่ายภาพ,มอง,นริศ,,ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป, หัดถ่ายภาพ, ช่างภาพ,แต่งรูป , แต่งภาพ
ประกวด,contest,ถ่ายภาพ,มอง,นริศ,,ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป, หัดถ่ายภาพ, ช่างภาพ,แต่งรูป , แต่งภาพ

ประกวด,contest,ถ่ายภาพ,มอง,นริศ,,ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป, หัดถ่ายภาพ, ช่างภาพ,แต่งรูป , แต่งภาพ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดงานวันนริศอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ หรือ “สมเด็จครู” ของเหล่าช่างศิลปะทุกแขนง ทรงเป็นที่รู้จักในฐานะนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม

ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรมหลายแขนง องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก เมื่อปี พ.ศ. 2506 ในวาระ 100 ปี ประสูติ
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะด้านการถ่ายภาพ ซึ่งเป็นวิวัฒนาการของศิลปะแขนงหนึ่งในยุคปัจจุบันที่เติบโตไปตามกระแสโลกแห่งเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงจัดการประกวดภาพถ่ายด้านศิลปวัฒนธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นการส่งเสริมเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยให้ปรากฏแก่สาธารณชน และยกระดับวงการถ่ายภาพของไทยสู่ระดับสากล โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของการจัดประกวดภาพถ่ายจากระดับชาติสู่ระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดและมุมมองที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นในด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกันจากนักถ่ายภาพ ทั่วโลก โดยที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีการจัดการประกวดภาพถ่าย เนื่องในงานวันนริศ มาแล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 12 ครั้ง จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่เป็นนักถ่ายภาพและผู้ที่รักการถ่ายภาพ ได้ร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดในโอกาสนี้
หัวข้อการประกวด
เรื่อง “มอง”

คือ การดู สังเกต พิจารณา จ้อง เพ่งดู เหลือบมอง ชำเลืองมอง แลมอง สังเกตการณ์ จับตามอง

แต่ละบุคคล สามารถมองในสิ่งเดียวกันด้วยอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดและมุมมองที่แตกต่างกัน

การมอง สามารถสะท้อนภาพของบางสิ่งบางอย่าง หรือ มองโดยใช้จินตนาการ และสามารถถ่ายทอด
ให้ผู้อื่นมองเห็นรับรู้และเข้าใจในมุมมองนั้นได้
ประเภทของภาพถ่าย
ภาพถ่ายดิจิทัล

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
ประชาชนชาวไทย และชาวต่างประเทศ

การคัดเลือกและตัดสินผลงาน
แบ่งเป็น 2 รอบ
รอบคัดเลือกเข้าร่วมแสดง พิจารณาคัดเลือกผลงานจากไฟล์ภาพถ่ายที่บันทึกลงซีดี เพื่อคัดเลือกภาพถ่ายเข้าร่วมแสดงจำนวนไม่เกิน 120 ชิ้น โดยจะเผยแพร่ผลงานภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกทาง www.photo.su.ac.th ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ส่งงานเข้าประกวดทุกท่านสามารถตรวจสอบผลงานภาพถ่ายซึ่งผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินรอบแรก หากพบว่าภาพถ่ายใดกระทำผิดตามเงื่อนไขข้อกำหนดซึ่งได้ระบุไว้ โปรดแจ้งข้อมูลพร้อมรายละเอียดมาที่ E-mail: [email protected] หรือ facebook : www.facebook.com/NarisdayPhotoContestระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2559 – วันที่ 10 มกราคม 2560 ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าผิดเงื่อนไขข้อกำหนด จะตัดสิทธิ์ผลงานไม่ให้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
รอบพิจารณาตัดสินรางวัล มหาวิทยาลัยศิลปากรจะดำเนินการพิมพ์ผลงานภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก เพื่อพิจารณาตัดสินรางวัลในรอบสุดท้าย
การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินภาพถ่าย
การตัดสินพิจารณาจากคุณค่าของผลงานเป็นหลัก คณะกรรมการมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้ คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผลงานที่มีคุณภาพเหมาะสมเข้าร่วมแสดง

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
1. ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ ในหัวข้อ “มอง”
2. ผลงานภาพถ่ายสามารถสร้างสรรค์ โดยใช้เทคนิคอิสระไม่จำกัดรูปแบบ
3. การส่งผลงานภาพถ่าย ให้ส่งได้คนละ ไม่น้อยกว่า 2 ภาพ แต่ไม่เกิน 4 ภาพ โดยให้ส่งเป็นไฟล์ภาพถ่าย มีขนาดด้านสั้นที่สุด ไม่น้อยกว่า 3,600 พิกเซล และด้านยาวที่สุด ไม่เกินกว่า 9,000 พิกเซล โดยไฟล์ภาพถ่าย ต้องมีความละเอียดของภาพ ไม่ต่ำกว่า 300 dpi และบันทึกไฟล์ภาพในรูปแบบ JPEG ลงบนแผ่นซีดีหรือดีวีดี (ใช้สำหรับการตัดสินรอบแรก) การตั้งชื่อไฟล์ภาพให้ระบุเป็นหมายเลข (1, 2, 3, 4) เท่านั้น
4. ผู้ส่งผลงานภาพถ่าย จะต้องตรวจสอบแผ่นว่าสามารถเปิดไฟล์ภาพได้ หรือหากเกิดความเสียหายกับซีดีหรือดีวีดี มหาวิทยาลัยศิลปากรจะไม่รับผิดชอบต่อไฟล์ภาพที่ไม่สามารถเปิดอ่านได้ และจะตัดสิทธิ์ ไม่รับพิจารณา โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานภาพถ่ายทราบ
5. เป็นผลงานภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชนและปรากฏในสื่อต่างๆ ได้
แต่จะต้องไม่เคยเผยแพร่และ/หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มาก่อน โดยผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานภาพถ่ายมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานภาพถ่ายต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ในกรณีนี้เอง
6. ผลงานภาพถ่ายที่ส่งประกวด จะต้องไม่เคยผ่านการประกวดที่หนึ่งที่ใดมาก่อน แม้จะได้หรือไม่ได้รับรางวัลก็ตาม หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์การเข้าประกวด รางวัลที่ได้รับ และไม่ให้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ
7. ผู้ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทนและห้ามมิให้ส่งผลงานในนามผู้อื่น หากตรวจพบ จะตัดสิทธิ์การเข้าประกวด รางวัลที่ได้รับ และตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งต่อ ๆ ไป
8. ผู้ส่งผลงานภาพถ่าย ต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครตามที่กำหนดไว้ในใบสมัครและระบุข้อมูลให้ชัดเจน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ส่งผลงานภาพถ่าย (จะไม่รับการส่งผลงานทาง E-mail)
9. ผู้ส่งผลงานภาพถ่ายจะต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
10. ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ภาพถ่ายและต้นฉบับ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของผลงานภาพถ่ายอย่างสมบูรณ์
11. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด มหาวิทยาลัยศิลปากรมีสิทธิ์คัดเลือกนำไปจัดแสดงในที่ต่าง ๆ และมีสิทธิ์ใน
การจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร เอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสื่อสารสนเทศทุกประเภท
12. มหาวิทยาลัยศิลปากรขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนซีดีหรือดีวีดีไฟล์ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมประกวด

รางวัล
1. รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 80,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
2. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 25,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
3. รางวัลเกียรติยศ จำนวน 10 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

กำหนดการ
การส่งผลงานภาพถ่าย
ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2559
ส่งถึง : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
(ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือเอาวันที่ลงตราประทับของไปรษณีย์)

การตัดสินผลงานภาพถ่าย
รอบคัดเลือกเข้าร่วมแสดง
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
รอบตัดสินรางวัล
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกาศผลการตัดสิน
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ทางเว็บไซต์ : www.photo.su.ac.th

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน
รอบคัดเลือกเข้าร่วมแสดง ประกอบด้วย
1. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานกรรมการ
2. นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ
(นายนิติกร กรัยวิเชียร)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ
4. ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์กรรมการ
5. นายนภดล โชตะสิริ กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง กรรมการ
7. นายธวัชชัย สมคง กรรมการ
รอบตัดสินรางวัล ประกอบด้วย
1. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานกรรมการ
2. นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ
(นายนิติกร กรัยวิเชียร)
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง กรรมการ
5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร กรรมการ
6. ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ กรรมการ
7. นายนภดล โชตะสิริ กรรมการ
8. รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง กรรมการ
9. นายดาว วาสิกศิริ กรรมการ
10. นายธวัชชัย สมคง กรรมการ
11. นายกนก สุริยสัตย์ กรรมการ
12. นายราฟ ทูเท็น กรรมการ
13. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เลขานุการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ 10170
โทร. 0 2849 7500 – 30 ต่อ 31105, 31113, 31111 หรือ
โทร. 0 2849 7564, 0 2849 – 7538
โทรสาร 0 2849 7563
E-mail: [email protected]
Facebook: www.facebook.com/NarisdayPhotoContest
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.photo.su.ac.th