ประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2560

0

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ขอเชิญผู้มีใจรักในการถ่ายภาพธรรมชาติและสัตว์ป่า ร่วมส่งผลงานของท่านเข้าประกวดในโครงการประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์นกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ” เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-30 มิถุนายน 2560

สามารถส่งภาพถ่ายทางไปรษณีย์ได้ที่ :

ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
วงเล็บมุมซอง : (โครงการประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อฯ ปี 2560) 

** รับประทับตราไปรษณีย์วันสุดท้าย วันที่ 30 มิถุนายน 2560 **

ระเบียบในการส่งภาพเข้าประกวด 

1. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุประเภทของภาพ รายละเอียดการถ่ายภาพ สถานที่ บรรยายเรื่องราวที่ประทับใจ 2-3 บรรทัดลงในใบสมัครให้ครบถ้วน

2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในช่วงเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ประกาศรับสมัคร (ไม่เกินกว่าเดือนมกราคม 2559)

3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายได้เพียงระดับเดียว แต่สามารถส่งภาพถ่ายประกวดได้ทั้ง 2 ประเภท  (ประเภทนกและประเภทผีเสื้อ ประเภทละไม่เกิน 5 ภาพ) อนึ่งผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวในแต่ละประเภท

4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นคนเดียวกับเจ้าของภาพ และภาพที่ส่งประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ เว็บไซต์ หรือเอกสารใด ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่ายหรือโฆษณา

5. คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และมติของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพผู้จัดมีสิทธิ์คัดเลือกนำไปจัดแสดงในสถานที่ต่าง ๆ และพิมพ์เผยแพร่ และจำหน่าย โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ

7. ขอสงวนสิทธิ์ภาพที่ได้รับรางวัล โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สามารถนำไปเผยแพร่ในสินค้า บรรจุภัณฑ์ และสื่อต่าง ๆ โดยไม่ต้องขออนุญาต และจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ

8. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกประเภท จะต้องพบเห็นในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ประกาศรับสมัคร เท่านั้น

9. สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขด้านเทคนิค เพื่อให้ภาพมีคุณภาพที่ดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพยังต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ ไม่สามารถตกแต่ง เปลี่ยนแปลง ปรับสภาพแวดล้อมธรรมชาติหรืออื่นใดเพื่อการถ่ายภาพ (ต้องเก็บภาพต้นฉบับไว้เพื่อตรวจสอบในกรณีภาพที่ได้รับรางวัลด้วย)

10. ภาพที่ส่งเข้าประกวด หากคณะกรรมการตัดสินสามารถตรวจสอบได้ว่าไม่ถูกต้องตามระเบียบบังคับข้อใดข้อหนึ่ง คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณางดหรือยกเลิกรางวัลที่มอบให้ และ/หรือ เรียกคืนรางวัลทั้งได้ทันที และตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดภาพในปีต่อไป ทั้งนี้ดุลยพินิจและมติของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

11. ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยเด็ดขาด

เกณฑ์การตัดสิน

1. การถ่ายทอดแนวคิดและสื่อความหมาย “มหัศจรรย์นกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ”

2. ความสวยงาม การจัดวางองค์ประกอบตามหลักทัศนศิลป์

3. ความยาก-ง่าย และเทคนิคการถ่ายภาพ

รางวัลการประกวด

ประเภทนก

ระดับบุคคลทั่วไป

รางวัลที่ ๑ จ านวน ๑ รางวัล ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัลได้รับถ้วยจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จ านวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัล ได้รับโล่จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรจากอธิบดีกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พัก ในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

ระดับเยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี)

รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล ได้รับถ้วยจาก ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล ได้รับโล่จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัล ได้รับโล่จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

ประเภทผีเสื้อ

ระดับบุคคลทั่วไป

รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล ได้รับถ้วยจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จ านวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัล ได้รับโล่จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จ านวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรจากอธิบดีกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักใน อุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จ านวน 3 วัน 2 คืน

ระดับเยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี)

รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัลได้รับถ้วยจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จ านวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล ได้รับโล่จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัล ได้รับโล่จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

– อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

credits: dnp