ประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2560

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ขอเชิญผู้มีใจรักในการถ่ายภาพธรรมชาติและสัตว์ป่า ร่วมส่งผลงานของท่านเข้าประกวดในโครงการประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์นกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ” เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-30 มิถุนายน 2560

สามารถส่งภาพถ่ายทางไปรษณีย์ได้ที่ :

ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
วงเล็บมุมซอง : (โครงการประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อฯ ปี 2560) 

** รับประทับตราไปรษณีย์วันสุดท้าย วันที่ 30 มิถุนายน 2560 **

ระเบียบในการส่งภาพเข้าประกวด 

1. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุประเภทของภาพ รายละเอียดการถ่ายภาพ สถานที่ บรรยายเรื่องราวที่ประทับใจ 2-3 บรรทัดลงในใบสมัครให้ครบถ้วน

2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในช่วงเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ประกาศรับสมัคร (ไม่เกินกว่าเดือนมกราคม 2559)

3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายได้เพียงระดับเดียว แต่สามารถส่งภาพถ่ายประกวดได้ทั้ง 2 ประเภท  (ประเภทนกและประเภทผีเสื้อ ประเภทละไม่เกิน 5 ภาพ) อนึ่งผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวในแต่ละประเภท

4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นคนเดียวกับเจ้าของภาพ และภาพที่ส่งประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ เว็บไซต์ หรือเอกสารใด ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่ายหรือโฆษณา

5. คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และมติของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพผู้จัดมีสิทธิ์คัดเลือกนำไปจัดแสดงในสถานที่ต่าง ๆ และพิมพ์เผยแพร่ และจำหน่าย โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ

7. ขอสงวนสิทธิ์ภาพที่ได้รับรางวัล โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สามารถนำไปเผยแพร่ในสินค้า บรรจุภัณฑ์ และสื่อต่าง ๆ โดยไม่ต้องขออนุญาต และจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ

8. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกประเภท จะต้องพบเห็นในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ประกาศรับสมัคร เท่านั้น

9. สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขด้านเทคนิค เพื่อให้ภาพมีคุณภาพที่ดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพยังต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ ไม่สามารถตกแต่ง เปลี่ยนแปลง ปรับสภาพแวดล้อมธรรมชาติหรืออื่นใดเพื่อการถ่ายภาพ (ต้องเก็บภาพต้นฉบับไว้เพื่อตรวจสอบในกรณีภาพที่ได้รับรางวัลด้วย)

10. ภาพที่ส่งเข้าประกวด หากคณะกรรมการตัดสินสามารถตรวจสอบได้ว่าไม่ถูกต้องตามระเบียบบังคับข้อใดข้อหนึ่ง คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณางดหรือยกเลิกรางวัลที่มอบให้ และ/หรือ เรียกคืนรางวัลทั้งได้ทันที และตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดภาพในปีต่อไป ทั้งนี้ดุลยพินิจและมติของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

11. ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยเด็ดขาด

เกณฑ์การตัดสิน

1. การถ่ายทอดแนวคิดและสื่อความหมาย “มหัศจรรย์นกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ”

2. ความสวยงาม การจัดวางองค์ประกอบตามหลักทัศนศิลป์

3. ความยาก-ง่าย และเทคนิคการถ่ายภาพ

รางวัลการประกวด

ประเภทนก

ระดับบุคคลทั่วไป

รางวัลที่ ๑ จ านวน ๑ รางวัล ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัลได้รับถ้วยจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จ านวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัล ได้รับโล่จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรจากอธิบดีกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พัก ในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

ระดับเยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี)

รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล ได้รับถ้วยจาก ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล ได้รับโล่จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัล ได้รับโล่จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

ประเภทผีเสื้อ

ระดับบุคคลทั่วไป

รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล ได้รับถ้วยจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จ านวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัล ได้รับโล่จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จ านวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรจากอธิบดีกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักใน อุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จ านวน 3 วัน 2 คืน

ระดับเยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี)

รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัลได้รับถ้วยจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จ านวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล ได้รับโล่จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัล ได้รับโล่จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

– อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

credits: dnp

204,437FansLike
1,150FollowersFollow
654FollowersFollow
3,820SubscribersSubscribe

เหตุผลที่ต้องใช้ ISO สูงๆ โดย Charles Brooks

ISO ที่ยิ่งใหญ่ มาพร้อมกับ Noise ที่ใหญ่ยิ่ง  หลายคนจึงไม่นิยมใช้กัน และไม่รู้ว่ากล้องใหม่ๆให้ ISO มาสูงมากไปทำไม Charles Brooks ได้บอกถึงเหตุผลในเรื่องนี้มาให้เราได้อ่านกัน เขากล่าวว่าเขาได้ใช้ กล้อง Pentax ตัวใหม่ที่มี ISO สูงถึง 819200 ถ้าให้ตอบคำถามว่าทำไมต้องใช้ ISO สูงๆ เขาให้คำตอบว่า มันช่วยเขาในการจัดองค์ประกอบและโฟกัส Charles Brooks เป็นช่างภาพ Landscape และชอบถ่ายช่วงเย็น...

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสีในการแต่งภาพ Landscape ภาค 1

การถ่ายภาพเป็นเรื่องศาสตร์และศิลป์ ทฤษฎีสีเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่ช่วยให้งานศิลป์ของคุณสวยขึ้น หลังจากที่เราเคยโพสต์ทฤษฎีสีพื้นฐาน กันไปแล้ว เราจะมาประยุกต์ใช้ทฤษฎีสีในการแต่งภาพ กันบ้าง โดยบทความนี้จะเน้นแต่งภาพ Landscape ครับ "เมื่อฉันเริ่มเห็นภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้น มันเปลี่ยนความคิดของฉันต่อการถ่ายภาพ ฉันคิดผิดพลาดว่าหญ้าเป็นสีเขียว"  -Galen Rowell ERIN BABNIK ผู้เขียนบทความนี้กล่าวว่าก่อนหน้านี้เขาแต่งภาพโดยไม่มีเทคนิคหรือทฤษฎีอะไรมาจับ จนเมื่อเขาได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสี ศิลปะ และประวัติศาสตร์ของมัน เมื่อนำมาประยุกต์ใช้ เขาพบว่างานของเขาน่าสนใจขึ้นกว่าเดิม เขาเลยสรุปเป็นหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างมาให้เราลองไปประยุกต์ใช้กันครับ ทำให้อยู่ในโทนสีที่ใกล้กัน (เลื่อนสีเพื่อให้สีอยู่ติดกันของวงล้อสี) เปลี่ยน hue หรือ เนื้อสี...

คู่มือการถ่าย SEASCAPE ฉบับสมบูรณ์ (ภาค 4)

การถ่าย Seascape ภาค 4 มาแล้ว ภาคนี้จะสั้นๆหน่อย เป็นการถ่าย Long Exposure ในงาน Seascape ในความเร็ซชัตเตอร์ และมุมมองต่างๆ สำหรับใครยังไม่อ่านภาคก่อนหน้านี้ตามอ่านได้ที่ (อ่าน ภาค1, ภาค2, ภาค3, ภาค4, ภาค5, ภาค6, ภาค7) ไอเดียการถ่ายรูป Long Exposure ในงาน Seascape ช่างภาพหลายคนคงทราบกันดีว่าการถ่าย Long Exposure หรือความเร็วชัตเตอร์ช้ามากๆ ทำให้น้ำดูนุ่มขึ้น...

10 เทคนิคในการถ่ายภาพบุคคล สุดเจ๋ง (ภาคจบ)

หลังจากได้อ่าน 10 เทคนิคในการถ่ายภาพบุคคล สุดเจ๋ง (ภาคแรก) กันแล้ว มาอ่านกันต่อกันเลยครับ 11) ใส่กรอบให้ตัวแบบ การใส่กรอบ หรือ Framing เป็นเทคนิคเพื่อดึงดูดสายตา โดยใช้วัตถุหนึ่ง เป็นกรอบแล้วดึงสายตาไปยังอีกที่หนึ่ง Image by darkmatter การใส่กรอบ จะให้ความลึกของภาพ และดึงสายตาไปยังจุดที่เราสนใจ คุณอาจใช้หน้าต่าง หรือประตูเป็นกรอบก็ได้ แล้วให้ตัวแบบมองผ่านช่องเล็กๆ อ่านเกี่ยวกับเฟรมเพิ่มเติมที่นี่ สร้างภาพสวยๆด้วยเฟรม 12) ใช้เลนส์กว้าง การถ่ายด้วยเลนส์กว้างๆ ช่วยให้ได้ภาพที่น่าประทับใจได้  เมื่อถ่าย Portrait ด้วยเลนส์ที่กว้างคุณสามารถสร้าง Distortion...

10 เทคนิคการถ่ายฝนดาวตก โดย Thomas O’Brien

Thomas O’Brien เป็นช่างภาพ Landscape มืออาชีพ รูปของ O’Brien ปรากฏในนิตยสารชื่อดังมากมายเช่น ESPN, Aspen Skiing Company, Space.com, The Daily Telegraph,...

Related articles